นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

Thu, 2016-09-22 11:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

"แพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพจำเพาะต้องมีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งหากจะเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภาต้องเรียนแพทย์มาก่อน...ข้อเสนอปฏิรูปนี้เกิดจากความไม่เข้าใจบทบาทแพทยสภาและอยากที่จะควบคุมแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่ว่าการทำงานของแพทยสภาจะไม่มีคนนอกร่วมด้วย กรณีการพิจารณาด้านจริยธรรมจะมีผู้แทนที่เป็นผู้พิพากษา อัยการ และสภาทนายความ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เข้าร่วมพิจารณา"