สถิติ
Friday, August 18, 2017 - 14:45
ไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) สูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก (SEARO) คิดเป็น 8.3 จำนวนลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ภายในปีปฏิทิน
Tuesday, August 15, 2017 - 16:35
ไทยมีอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (SEARO) ในอัตรา 36.2 ต่อ 1 แสนประชากร
Sunday, July 23, 2017 - 11:20
ในปี พ.ศ.2558 แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยถูกกฎหมาย 1,445,575 คน จำแนกตามสัญชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เมียนมาร์ 992,983 คน 2.กัมพูชา 210,207 คน 3.ลาว 67,980 คน 4.ญี่ปุ่น 36,666 คน 5.จีน 18,812 คน
Friday, July 21, 2017 - 11:02
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียระหว่าง พ.ศ.2552 กับ พ.ศ.2557 พบว่า ส่วนใหญ่มีการสูญเสียปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น โดยโรคข้อเสื่อมมีความสูญเสียเพิ่มมากที่สุด (ร้อยละ 24.4) รองลงมา คือ โรคหัวใจขาดเลือด (ร้อยละ 21.3)
Monday, July 10, 2017 - 18:33
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2557 - 2559 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
Thursday, July 6, 2017 - 14:05
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุด 20 อันดับแรกรวมกันแล้วมีค่าสูงถึงร้อยละ 75 และ 67 ของความสูญเสียทั้งหมดในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ

Pages

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน