สถิติ

อาจารย์เภสัช มข. ชี้ ผลสำรวจเศรษฐานะกองทุนสุขภาพ พบ ขรก.คนรวยมากสุด สูงถึงร้อยละ 78.8 คนจนมีเพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้น ขณะที่บัตรทองคนจนมากสุด ร้อยละ 37.5 คนรวยมีเพียงร้อยละ 23 สะท้อนความแตกต่างของผู้มีสิทธิ พร้อมระบุแนวทางร่วมร่วมจ่ายต้องคำนึงเศรษฐานะที่แตกต่าง หากเฉลี่ยเท่ากันคนจนได้รับผลกระทบ และค้านร่วมจ่ายตอนป่วย
2016-02-12 12:32
กรมควบคุมโรค เผยไทยยังไม่มีการระบาดโรคไข้ซิกา เน้น 4 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง แนะหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศมีการระบาด
2016-02-03 15:01
ไทยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชาติต่อหัวประชากรอยู่ที่ 5,410 USD อายุเฉลี่ยของประชากร 74 ปี รายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด คิดเป็น 4.6% ต่อจีดีพี ในจำนวนนี้เป็นรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพ 80% รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพคิดเป็น 17% ต่องบประมาณของประเทศ และรายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพ คิดเป็น 11.3% ต่อรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด
2015-12-29 14:43
กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก 2559 ให้กับคนไทยทั้งประเทศ
2015-12-18 18:09
วันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวัน Antibiotic Awareness Day หรือ “วันรู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย” เนื่องจากมีปัญหาการใช้ยาต้านแบคทีเรียจนเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาทั่วโลก ถึงขั้นต้องมีการกำหนดวันขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ว่า “เกิดปัญหาการเสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย”
2015-11-19 11:20
ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดงบเหมารายหัว 3,028.94 บาทต่อประชากร จากประชากรทั้งหมด 48.7 ล้านคน รวมเป็นเงิน 147,772 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 กว่าร้อยละ 6 ในจำนวนนี้เป็นเงินเดือนภาครัฐขั้นปกติ 40,143 ล้านบาท คงเป็นเงินกองทุน 107,629 ล้านบาท ที่จะให้บริการประชาชน 48.7 ล้านคน
2015-10-29 11:52
สธ. รณรงค์ 1 กรกฎาคม เป็นวันณรงค์เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอวี หรือ VCT Day รู้ผลตรวจได้ภายในวันเดียว ที่โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว สามารถตรวจเลือดฟรีทุกสิทธิการรักษา เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาเร็ว ลดการเกิดโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิต ลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่นอน เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่ากับใคร แม้เพียงครั้งเดียวในชีวิต และผู้ที่เคยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ประชาชนสามารถตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง และปรึกษาปัญหาเอดส์ทางสายด่วนบริการปรึกษาเรื่องเอดส์ หมายเลข 1663 
2015-07-01 19:03
3 สาเหตุแรก ของการติดเชื้อที่พบใน รพ.  1.ติดเชื้อจากปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 1,578 ราย 19,477.00 บาท/ครั้ง 2.ติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ 893 ราย 9,313.84 บาท/ครั้ง 3.ติดเชื้อที่กระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือด 176 ราย 14,462.39 บาท/ครั้ง
2015-06-14 19:21
24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) เพื่อย้ำเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี ส่วนในประเทศไทย วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ไทยติด 1 ใน 22 ประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง โดยในปี 2556 คาดประมาณว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 80,000 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 119/100,000 ประชากร ซึ่งขณะนี้เข้าถึงบริการโดยขึ้นทะเบียนรักษาเป็นผู้ป่วย 63,541 ราย  มีการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร่วมด้วยร้อยละ 15  และเสียชีวิตจากวัณโรคปีละ 10,000 ราย รวมทั้งคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 1,900 ราย
2015-03-27 08:37
นับถอยหลังจากนี้ไม่เกินปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง เตรียมความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่วันนี้ ซึ่ง "อาหาร" ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล เพราะผู้ สูงอายุจะมีการปรับเปลี่ยนทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร ทำให้อาหารที่จะบริโภคเข้าไป ต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย และมีแคลเซียมสูง
2014-12-28 17:35

Pages