สถิติ

24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) เพื่อย้ำเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี ส่วนในประเทศไทย วัณโรคยังคงเป็นปัญหาสำคัญ ไทยติด 1 ใน 22 ประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง โดยในปี 2556 คาดประมาณว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 80,000 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 119/100,000 ประชากร ซึ่งขณะนี้เข้าถึงบริการโดยขึ้นทะเบียนรักษาเป็นผู้ป่วย 63,541 ราย  มีการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร่วมด้วยร้อยละ 15  และเสียชีวิตจากวัณโรคปีละ 10,000 ราย รวมทั้งคาดว่ามีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 1,900 ราย
2015-03-27 08:37
นับถอยหลังจากนี้ไม่เกินปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง เตรียมความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่วันนี้ ซึ่ง "อาหาร" ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล เพราะผู้ สูงอายุจะมีการปรับเปลี่ยนทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการกลืนอาหาร ทำให้อาหารที่จะบริโภคเข้าไป ต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย และมีแคลเซียมสูง
2014-12-28 17:35
สัดส่วนของงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อเทียบกับงบประมาณโดยรวมของประเทศ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.25-6.94 ระหว่างปีงบประมาณ 2546-2556 ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่างบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของงบประมาณโดยรวมของประเทศ ยกเว้นปีงบประมาณ 2553 ที่งบประมาณของประเทศลดลงจากปีงบประมาณ 2552 ทำให้สัดส่วนของงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเป็นร้อยละ 6.94
2014-11-30 20:06
การกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อกระตุ้นให้เชื้อแบคทีเรียกลายพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยา ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะที่ใหม่ขึ้น แพงขึ้น ซึ่งเหลือให้ใช้อยู่ไม่กี่ชนิด สุดท้ายก็จะไม่มียารักษา และเสียชีวิตในที่สุด
2014-11-20 10:18
ถึงเวลาเลิกทาหูทวนลม มองข้ามผลร้ายจากการใช้'ยาปฏิชีวนะ' อย่างผิดๆ โดยเฉพาะเมื่อ WHO ส่งสัญญาณเตือนครั้งสาคัญว่าด้วยการ"เสื่อมความสามารถ"ในการรักษาโรคของยาที่ถูกใช้อย่างครอบจักรวาลกลุ่มนี้
2014-11-13 20:23
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 งบเหมาจ่ายรายหัวได้รับ 2,895.09 บาทต่อประชากร ซึ่งเท่ากับที่ได้รับในปี 2557 เมื่อคำนวณจากประชากรผู้มีสิทธิ์ 48,606,000 คน รวมเป็นงบเหมาจ่ายรายหัวทั้งหมด 140,718.74 ล้านบาท โดยมีการแบ่งเป็น 9 รายการ ตามประเภทการบริการ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เมื่อได้รับความเสียหายจากการบริการ ทั้งนี้โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด
2014-11-01 19:06
การบริจาคอวัยวะให้กับผู้เดือดร้อน ถือเป็นการต่อชีวิตคน เป็นสิ่งดีงาม และเป็นการทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสังคม หากแต่ปัจจุบัน คนไทย 1 ล้านคน มีผู้บริจาคอวัยวะเพียง 2.4 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ
2014-10-01 22:09
ทีดีอาร์ไอ -ระบบประกันสุขภาพของไทยประกอบด้วยสามกองทุนหลัก ได้แก่ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2014-09-23 15:09
สพฉ. -คงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ติดอันดับโลก เรื่องความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยล่าสุดประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันสองของโลกเป็นรองเพียงประเทศนามิเบียเท่านั้น
2014-08-25 21:56

Pages