สถิติ

ก่อนที่ประเทศไทยจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายจ่ายด้านสุขภาพเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องยากจน ทั้งนี้ เพราะ คนไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ในการรักษาอาการเจ็บป่วย คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 1 ใน 10 ของภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคโดยรวม ซึ่งในสากลถือว่าเป็นเกณฑ์รายจ่ายที่อาจทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวได้
2014-03-12 22:41
เด็กไทยกำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนอายุ 6 – 12 ปี ในปี 2555 พบว่า นักเรียนมีภาวะอ้วนจำนวน 187,000 คน เตี้ย จำนวน 254,620 คน  และผอม จำนวน 99,112 คน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะเด็กนักเรียนที่เตี้ยและผอม จะมีสติปัญญาด้อย เรียนรู้ช้า ภูมิต้านทาน  โรคต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังพบว่า การบริโภคอาหารที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างแคลเซียมยังน้อยอีกด้วย โดยเฉพาะการดื่มนมซึ่งคนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละ 14 ลิตรต่อปี  ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร  
2014-02-16 20:16
สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เผยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ป่วย 4,315 คน เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 21 คน พิการ 12 คน ระบุพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีได้รับความเสียหายมากที่สุดเกือบร้อยละ 50 เตรียมเสนอสภาพยาบาล ผลักดันรัฐบาลให้ปูนบำเหน็จบุคลากรสาธารณสุขที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหมือนตำรวจ ทหาร
2014-02-09 14:13
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้ง ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา พบยอดผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ 2,241 ราย และเสียชีวิต 28 ราย ประกันสังคมเตรียมจ่ายพร้อมย้ำผู้ประกันตนและทายาทผู้มีสิทธิ ให้รีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
2014-01-26 20:33
รายงานการวิจัยพบว่า กว่า 30 ที่ผ่านมา คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มเป็น 3 เท่า และจากการเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ประเทศไทยเป็นผู้บริโภคน้ำตาลสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
2014-01-18 18:12
เทศกาลหยุดยาวของไทยเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ แม้หน่วยงานภาครัฐจะมีมาตรการดำเนินการหลายประการ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายลงได้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ จึงยังเป็น 7 วันอันตราย ของประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดและท่องเที่ยว
2013-12-27 16:10
โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วโลก โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) รายงานล่าสุดในปี 2555  ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 35.3 ล้านคน  เสียชีวิตปีละ  1.6 ล้านคน  ซึ่งลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 30 เนื่องจาก ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีมากขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เพิ่มปีละ 2.3 ล้านคน สำหรับในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งมี 21 ประเทศ รวมไทยด้วย มีผู้ติดเชื้อเอดส์ประมาณ 1 ใน 10 ของทั่วโลก ในปี 2554 มีรายงานผู้ติดเชื้อประมาณ 5 ล้านคน  ซึ่งจำนวนพอๆกับเมื่อช่วง 5 ปีก่อน  เสียชีวิตปีละ 3 แสนกว่าคน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มปีละ 360,000 คน
2013-12-07 14:26

Pages