สถิติ

ไทยติดอันดับ 2 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก รองจากนามิเบีย
2014-04-06 17:34
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ระวังโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อนและช่วงภัยแล้ง สาเหตุจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดที่พบบ่อย 6 โรค คือ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์ บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ  เผยตั้งแต่ 1 มกราคม- 24 กุมภาพันธ์  2557 พบผู้ป่วยแล้วกว่า 200,000 ราย เสียชีวิต 3 ราย สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรฐานความสะอาดโรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำประปา โรงน้ำแข็ง ตลาดสด ส้วมสาธารณะ แนะประชาชนยึดหลัก กินอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนและสดใหม่ ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ  ดูแลครัวปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุก
2014-03-23 22:41
ก่อนที่ประเทศไทยจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายจ่ายด้านสุขภาพเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องยากจน ทั้งนี้ เพราะ คนไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ในการรักษาอาการเจ็บป่วย คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 1 ใน 10 ของภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคโดยรวม ซึ่งในสากลถือว่าเป็นเกณฑ์รายจ่ายที่อาจทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวได้
2014-03-12 22:41
เด็กไทยกำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย จากข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนอายุ 6 – 12 ปี ในปี 2555 พบว่า นักเรียนมีภาวะอ้วนจำนวน 187,000 คน เตี้ย จำนวน 254,620 คน  และผอม จำนวน 99,112 คน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะเด็กนักเรียนที่เตี้ยและผอม จะมีสติปัญญาด้อย เรียนรู้ช้า ภูมิต้านทาน  โรคต่ำ ติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังพบว่า การบริโภคอาหารที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างแคลเซียมยังน้อยอีกด้วย โดยเฉพาะการดื่มนมซึ่งคนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละ 14 ลิตรต่อปี  ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี ซึ่งต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร  
2014-02-16 20:16
สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เผยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้ป่วย 4,315 คน เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 21 คน พิการ 12 คน ระบุพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีได้รับความเสียหายมากที่สุดเกือบร้อยละ 50 เตรียมเสนอสภาพยาบาล ผลักดันรัฐบาลให้ปูนบำเหน็จบุคลากรสาธารณสุขที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหมือนตำรวจ ทหาร
2014-02-09 14:13
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้ง ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา พบยอดผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ 2,241 ราย และเสียชีวิต 28 ราย ประกันสังคมเตรียมจ่ายพร้อมย้ำผู้ประกันตนและทายาทผู้มีสิทธิ ให้รีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
2014-01-26 20:33
รายงานการวิจัยพบว่า กว่า 30 ที่ผ่านมา คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มเป็น 3 เท่า และจากการเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ประเทศไทยเป็นผู้บริโภคน้ำตาลสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
2014-01-18 18:12
เทศกาลหยุดยาวของไทยเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ แม้หน่วยงานภาครัฐจะมีมาตรการดำเนินการหลายประการ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายลงได้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ จึงยังเป็น 7 วันอันตราย ของประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดและท่องเที่ยว
2013-12-27 16:10

Pages