สถิติ

มติการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ยืนยันสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบการให้วัคซีนโควิด 19 สลับชนิด กรณีการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็น Sinovac ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ โดยจะจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ สำหรับหน่วยบริการต่างๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ และมีการติดตาม ประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ข้อมูลแจงชัดกรณีคำเตือนองค์การอนามัยโลก
2021-07-14 20:28

Pages