สถิติ

รายงานประชากรโลก ประจำปี 2560 ของสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทย 1 คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแล้ว 1.46 คน
2018-02-06 18:55
จากรายงานค่าดัชนีมลพิษ (Pollution Index) ประเทศต่างๆ ในปี 2560 พบว่าไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีมลพิษสูง (72.83)
2018-02-02 17:32
จากการสำรวจบุคลากร สธ. 97,567 คน (คิดเป็น 23.2% ของบุคลากร สธ.ทั้งหมด) พบว่ามีหนี้สินครัวเรือน 9.5 หมื่นล้านบาท
2018-01-24 22:05
ผลสำรวจ Happinometer ความสุขคนทำงานกระทรวงสาธารณสุข พบมิติจิตวิญญาณดีคะแนนสูงสุดได้คะแนน 70.5% ต่ำสุดมิติสุขภาพการเงินดี ได้คะแนน 50.7%
2018-01-21 20:54
ลด สิ่งเร้า เพิ่ม สมาธิและการควบคุมตนเอง
2018-01-19 23:05
เด็กโรคสมาธิสั้น จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวอย่างเข้าใจ ดังนั้นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ปัญหานี้คือ “พ่อแม่ผู้ปกครอง” ที่ควรมีทัศนคติต่อเด็กสมาธิสั้นอย่างถูกต้อง
2018-01-19 12:32
วิจัยความรู้สู่แนวทาง ป้องกัน-ดูแล-รักษา “โรคสมาธิสั้น”
2018-01-18 14:04
โรคสมาธิสั้น เป็นโรคที่เกิดจากความบกพร่องของพัฒนาการ ในประเทศไทยพบความชุกของโรคในเด็กนักเรียนชั้น ป.1-5 ถึงร้อยละ 8.1 ประมาณการได้ว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-5 ทั่วประเทศป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นถึง 1 ล้านคน
2018-01-17 10:15
ข้าราชการ 51.5%, พนักงานกระทรวง 28.7%, ลูกจ้างชั่วคราว 9.8%, ลูกจ้างประจำ 5.7%, พนักงานราชการ 3.2% และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1.1%
2018-01-15 12:28
เด็กไทย 13.8 ล้านคน มีเด็กด้อยโอกาสไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ร้อยละ 6 เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิสาธารณสุข
2018-01-13 08:32
สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (28 ธ.ค.ุ60-3 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง เสียชีวิต 423 ราย บาดเจ็บ 4,005 ราย
2018-01-05 10:17

Pages