สถิติ

ข้อมูลปี 2559 ในพื้นที่ กทม.มีผู้มาใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 1.07 ล้านคน คิดเป็น 27% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด ขณะที่จำนวนการให้บริการมีทั้งสิ้น 6.64 ล้านครั้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับทั่วประเทศนับว่าอัตราการใช้บริการของคน กทม. ถือว่าต่ำมาก 
2019-09-01 09:29
เกณฑ์จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 63 ‘3,600 บาทต่อประชากร’ งบผู้ป่วยในมากสุด 
2019-08-24 13:03
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่าอัตราป่วยโรคหัดของประเทศไทยลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีตและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 ประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อนและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
2019-07-15 10:52
ปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 6,400 คน (เฉลี่ยวันละ 17 คน) ผู้เสียชีวิตเนื่องมาจากเอดส์ 18,000 คน (เฉลี่ยวันละ 49 คน) และมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 480,000 คน รณรงค์ตรวจเอชไอวี “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี”
2019-07-01 07:34
ห้องฉุกเฉินแออัด จากสถิติการบริการในห้องฉุกเฉิน 35 ล้านครั้ง/ปี ในปี พ.ศ.2559 พบว่า เกือบ 60% เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ในประเทศไทยมีสถิติการใช้บริการห้องฉุกเฉินอยู่ที่ 458:1000 ประชากร ซึ่งสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ 
2019-06-23 11:49
จากข้อเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายอัตรากําลังของแต่ละสายงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งนายแพทย์ 25,560 อัตรา ทันตแพทย์ 7,512 อัตรา และเภสัชกร 11,617 อัตรา
2019-05-01 17:44
ข้อมูลในปี 2559 - 2562 รถพยาบาลสังกัด สธ.เกิดอุบัติเหตุ 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 318 ราย เป็นพยาบาลและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย คู่กรณีเสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลถึงร้อยละ 80 
2019-04-23 12:04
ประเทศไทยมีอัตราการผ่าคลอดสูงประมาณร้อยละ 35-40 หรือ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ขณะที่ WHO กำหนดไว้ไม่ควรเกินร้อยละ 15 
2019-04-18 13:36
แบ่งเป็น Medical Tourism 2.5 ล้านครั้ง และ Expat ประมาณ 9.2 แสนครั้ง สร้างรายได้ 1.4 แสนล้านบาท มี รพ.เอกชนและคลินิกเอกชนได้รับรอง HA 1,382 แห่ง JCI แห่ง 
2019-04-03 19:54
ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตทั่วโลกกว่า 850 ล้านคน ทำให้โรคไตเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 6 ของสาเหตุการตายทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี และมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นถึง 1,500,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โรคเหล่านี้สัมพันธ์กับพฤติกรรมกินเค็ม ที่นอกจากผู้ใหญ่กินเค็มเกิน 2 เท่าแล้ว ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็กซึ่งเด็กไทยกินเค็มเกินเกือบ 5 เท่า
2019-03-13 17:07
ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน ใน 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เปรียบเทียบระหว่างไทย ประเทศในอาเเซียน และประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2019-03-06 19:55
ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลการกระจายของบุคลากรด้านสาธารณสุข 4 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยจำแนกตามรายภาค 4 ภาค 
2019-03-04 11:54

Pages