สถิติ

เมื่อพิจารณาผลการสำรวจรายภาค พบว่า อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นในภาคเหนือสูงที่สุด คือ เด็กเกิด 72 คน ต่อวัยรุ่น 1,000 คน รองลงมาคือ ภาคใต้ (58 ต่อ 1,000)
2017-11-18 12:01
อัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากกลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โรคมะเร็งนำอันดับ 1 อัตรา 113.7 ต่อประชากรแสนคน
2017-11-13 11:19
องค์การอนามัยโลกรายงานอัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพแสนคนในกลุ่มประเทศ SEARO หรือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พบไทยมีอัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี 12.3 คน ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2017-11-05 20:11
องค์การอนามัยโลกรายงานอัตราการตายของทารกแรกเกิดต่อการเกิดมีชีพพันคนในกลุ่มประเทศ SEARO หรือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พบของไทยมีอัตราตายของทารกแรกเกิดต่อการเกิดมีชีพ 6.7 ต่อพันคน
2017-10-31 07:16
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 42,035 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย
2017-10-29 19:44
กินเจปีนี้นอกจากอิ่มบุญ ยังมีสุขภาพที่ดีจากผัก ผลไม้ 5 สี
2017-10-22 14:26
แพทย์เตือนประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะพักผ่อนให้เพียงพอ พกยารักษาโรคประจำตัว เขียน ชื่อ-สกุลของญาติติดตัว หากเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที
2017-10-19 15:18
กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2017-10-17 15:39
กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2017-10-17 15:29

Pages