สถิติ

สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการลดลงของอัตราตายมารดาและทารก แต่อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย
2018-04-11 12:14
คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่าแสนคน แนะผู้ป่วยโรคไตดูแลสุขภาพตนเอง
2018-03-30 22:42
"ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งวิชาการเป็นสัดส่วนสูงที่สุด คือ 81.33% หรือ 161,326 คน"
2018-03-06 13:57
ในปี 2559 มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ 418,506 ตำแหน่ง ร้อยละ 51.84 (198,360 คน) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2018-02-25 20:25
ไทยกำหนดเป้าหมายยุติวัณโรคว่า จากปี 2015 ไทยมีอัตราป่วยวัณโรคอยู่ที่ 172 คนต่อแสนประชากร ตั้งเป้าว่า "ภายในปี 2035 หรือภายใน 20 ปี ต้องลดให้เหลือ 10 ต่อแสนประชากร หรือลดลง 95%"
2018-02-09 13:19
รายงานประชากรโลก ประจำปี 2560 ของสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทย 1 คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแล้ว 1.46 คน
2018-02-06 18:55
จากรายงานค่าดัชนีมลพิษ (Pollution Index) ประเทศต่างๆ ในปี 2560 พบว่าไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีมลพิษสูง (72.83)
2018-02-02 17:32
จากการสำรวจบุคลากร สธ. 97,567 คน (คิดเป็น 23.2% ของบุคลากร สธ.ทั้งหมด) พบว่ามีหนี้สินครัวเรือน 9.5 หมื่นล้านบาท
2018-01-24 22:05
ผลสำรวจ Happinometer ความสุขคนทำงานกระทรวงสาธารณสุข พบมิติจิตวิญญาณดีคะแนนสูงสุดได้คะแนน 70.5% ต่ำสุดมิติสุขภาพการเงินดี ได้คะแนน 50.7%
2018-01-21 20:54

Pages