สถิติ

"ผลศึกษาภาระงานคน รพ.สต. พบขาดอัตรากำลัง ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องทำงานไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตั้งแต่การเงินถึงพัสดุ มีเวลาบริการสุขภาพให้ประชาชนน้อยลง ส่งผลไม่สามารถทำงานตามวิชาชีพได้"
2018-06-07 14:58
ปี 2561 นี้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย มีผู้เสียชีวิต 18 ราย พบว่ามีอัตราป่วยตายสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.25 และ 0.26 ซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ 2 เท่า (อัตราป่วยตายปกติ : 0.1)
2018-04-19 10:13
สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการลดลงของอัตราตายมารดาและทารก แต่อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุจราจรยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย
2018-04-11 12:14
คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่าแสนคน แนะผู้ป่วยโรคไตดูแลสุขภาพตนเอง
2018-03-30 22:42
"ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีตำแหน่งวิชาการเป็นสัดส่วนสูงที่สุด คือ 81.33% หรือ 161,326 คน"
2018-03-06 13:57
ในปี 2559 มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ 418,506 ตำแหน่ง ร้อยละ 51.84 (198,360 คน) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2018-02-25 20:25
ไทยกำหนดเป้าหมายยุติวัณโรคว่า จากปี 2015 ไทยมีอัตราป่วยวัณโรคอยู่ที่ 172 คนต่อแสนประชากร ตั้งเป้าว่า "ภายในปี 2035 หรือภายใน 20 ปี ต้องลดให้เหลือ 10 ต่อแสนประชากร หรือลดลง 95%"
2018-02-09 13:19
รายงานประชากรโลก ประจำปี 2560 ของสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไทย 1 คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ยแล้ว 1.46 คน
2018-02-06 18:55
จากรายงานค่าดัชนีมลพิษ (Pollution Index) ประเทศต่างๆ ในปี 2560 พบว่าไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีมลพิษสูง (72.83)
2018-02-02 17:32

Pages