สถิติ

องค์การอนามัยโลกรายงานอัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพแสนคนในกลุ่มประเทศ SEARO หรือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พบไทยมีอัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี 12.3 คน ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2017-11-05 20:11
องค์การอนามัยโลกรายงานอัตราการตายของทารกแรกเกิดต่อการเกิดมีชีพพันคนในกลุ่มประเทศ SEARO หรือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ พบของไทยมีอัตราตายของทารกแรกเกิดต่อการเกิดมีชีพ 6.7 ต่อพันคน
2017-10-31 07:16
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 42,035 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย
2017-10-29 19:44
กินเจปีนี้นอกจากอิ่มบุญ ยังมีสุขภาพที่ดีจากผัก ผลไม้ 5 สี
2017-10-22 14:26
แพทย์เตือนประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว แนะพักผ่อนให้เพียงพอ พกยารักษาโรคประจำตัว เขียน ชื่อ-สกุลของญาติติดตัว หากเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที
2017-10-19 15:18
กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2017-10-17 15:39
กรมสุขภาพจิต แนะ 6 แนวทาง เตรียมความพร้อมกาย - ใจ ผู้เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
2017-10-17 15:29
งบเหมาจ่ายรายหัว ในกองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 111,179.08 ล้านบาท หรือ 3,197.32 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ 48.79 ล้านคน
2017-10-07 17:04
กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ ขานรับปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย
2017-09-25 15:52
วันที่ 22 ก.ย.เป็นวัน World Car Free Day หรือวันปลอดรถโลก การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาจราจร มลพิษ และพลังงาน
2017-09-22 21:50
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 61 จำนวน 171,373.67 ล้านบาท หักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลือ 126,533.1311 ล้านบาท
2017-09-22 11:41
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในลำดับที่ 91 จากประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้ คือ ประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
2017-09-16 14:15

Pages