สถิติ

งบเหมาจ่ายรายหัว ในกองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 111,179.08 ล้านบาท หรือ 3,197.32 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ 48.79 ล้านคน
2017-10-07 17:04
กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ ขานรับปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย
2017-09-25 15:52
วันที่ 22 ก.ย.เป็นวัน World Car Free Day หรือวันปลอดรถโลก การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาจราจร มลพิษ และพลังงาน
2017-09-22 21:50
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 61 จำนวน 171,373.67 ล้านบาท หักเงินเดือนบุคลากรภาครัฐคงเหลือ 126,533.1311 ล้านบาท
2017-09-22 11:41
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในลำดับที่ 91 จากประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้ คือ ประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
2017-09-16 14:15
ประเทศในอาเซียนที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 83 ปี
2017-09-09 19:58
สูบบุหรี่ในบ้าน ผลร้ายสู่คนใกล้ชิด ลดความเสี่ยงลูกติดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ เริ่มที่ครอบครัว
2017-09-07 15:20
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (SEARO) ของไทยอยู่ที่ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ต่ำที่สุดในภูมิภาค SEARO
2017-09-07 11:56
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะหรือการสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy) หรือปีที่มีชีวิตโดยปราศจากโรคภัยของไทยอยู่ในลำดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และบรูไน โดยอยู่ในลำดับเดียวกับ มาเลเซียและเวียดนาม
2017-08-29 21:35
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ 5.5 หรือ 3.2 ล้านรายต่อปี
2017-08-27 12:08
การกระจายเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของไทย (สัดส่วน จำนวนเครื่องมือแพทย์ ต่อประชากร 1 ล้านคน)
2017-08-27 11:55

Pages