สถิติ

ไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) สูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก (SEARO) คิดเป็น 8.3 จำนวนลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ภายในปีปฏิทิน
2017-08-18 14:45
ไทยมีอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (SEARO) ในอัตรา 36.2 ต่อ 1 แสนประชากร
2017-08-15 16:35
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปี 2558 ลดลงอยู่ที่ 6.95 ลิตรต่อคนต่อปี
2017-08-10 21:55
ในปี 2558 อัตราผู้สูบบุหรี่ของไทยลดลงเหลือเพียง 19.9%
2017-08-04 22:50
ในปี พ.ศ.2558 แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยถูกกฎหมาย 1,445,575 คน จำแนกตามสัญชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เมียนมาร์ 992,983 คน 2.กัมพูชา 210,207 คน 3.ลาว 67,980 คน 4.ญี่ปุ่น 36,666 คน 5.จีน 18,812 คน
2017-07-23 11:20
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียระหว่าง พ.ศ.2552 กับ พ.ศ.2557 พบว่า ส่วนใหญ่มีการสูญเสียปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น โดยโรคข้อเสื่อมมีความสูญเสียเพิ่มมากที่สุด (ร้อยละ 24.4) รองลงมา คือ โรคหัวใจขาดเลือด (ร้อยละ 21.3)
2017-07-21 11:02
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2557 - 2559 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2017-07-10 18:33
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุด 20 อันดับแรกรวมกันแล้วมีค่าสูงถึงร้อยละ 75 และ 67 ของความสูญเสียทั้งหมดในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ
2017-07-06 14:05
การพักตับ 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่ดี ช่วยให้ตับได้ฟื้นฟู และค่าเอนไซม์จะกลับสู่ภาวะปกติ
2017-07-05 23:26
มากกว่า 50% ของพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ และเขตเมือง มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน
2017-07-04 23:19

Pages