สถิติ

ประเทศในอาเซียนที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 83 ปี
2017-09-09 19:58
สูบบุหรี่ในบ้าน ผลร้ายสู่คนใกล้ชิด ลดความเสี่ยงลูกติดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่ เริ่มที่ครอบครัว
2017-09-07 15:20
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (SEARO) ของไทยอยู่ที่ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ต่ำที่สุดในภูมิภาค SEARO
2017-09-07 11:56
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะหรือการสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy) หรือปีที่มีชีวิตโดยปราศจากโรคภัยของไทยอยู่ในลำดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และบรูไน โดยอยู่ในลำดับเดียวกับ มาเลเซียและเวียดนาม
2017-08-29 21:35
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ 5.5 หรือ 3.2 ล้านรายต่อปี
2017-08-27 12:08
การกระจายเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคของไทย (สัดส่วน จำนวนเครื่องมือแพทย์ ต่อประชากร 1 ล้านคน)
2017-08-27 11:55
ไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) สูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก (SEARO) คิดเป็น 8.3 จำนวนลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ภายในปีปฏิทิน
2017-08-18 14:45
ไทยมีอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (SEARO) ในอัตรา 36.2 ต่อ 1 แสนประชากร
2017-08-15 16:35
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปี 2558 ลดลงอยู่ที่ 6.95 ลิตรต่อคนต่อปี
2017-08-10 21:55
ในปี 2558 อัตราผู้สูบบุหรี่ของไทยลดลงเหลือเพียง 19.9%
2017-08-04 22:50

Pages