สถิติ

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันได้ปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
2017-12-07 19:14
ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ สธ. (9 กรม), กองทุน, หน่วยงานในกำกับ และองค์การมหาชนได้รับงบประมาณรวม 262,439.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 '2.72%'
2017-12-07 14:05
ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในไทย 11,263 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไทย 72.93% และผู้ป่วยต่างชาติ 27.10%
2017-12-05 13:59
สาเหตุของการออกฏิบัติการฉุกเฉินจำแนกตามเกณฑ์ (Critical Base Dispatch –CBD) พบ 10 กลุ่มอาการนำที่มีการรับแจ้งเหตุมากที่สุด
2017-11-27 21:07
ปี 2559 ผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในประเทศไทย มีจำนวน 11.96 ล้านคน แบ่งเป็นเพศหญิง 7.4 ล้านคน เพศชาย 4.56 ล้าน
2017-11-24 22:36
ผลสำรวจในปี 2559 พบว่า ในจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน เป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 21.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 17.0 ล้านคน หรือร้อยละ 44.4
2017-11-18 12:24
นอกจากการสนับสนุนด้านวิชาการและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบางเวทีแล้ว ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขยังสนับสนุนงบประมาณและเงินสมทบให้กับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจด้านสุขภาพระหว่างประเทศเป็นจำนวนเงินมากกว่า 100 ล้านบาทในทุกๆ ปี
2017-11-18 12:12

Pages