Taxonomy term
 • Wednesday, May 08, 2019
  15:49
  กรมควบคุมโรค มอบหมายหน่วยในสังกัดกรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคซิฟิลิสอย่างใกล้ชิด หลังพบว่าสถานการณ์โรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย ผ่านสถานบริการของรัฐและหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  2019-05-08, 15:49
 • Friday, April 26, 2019
  13:21
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วยแนวคิด “เริ่มต้นที่ตัวเรา สู่เป้ามาลาเรียเป็นศูนย์” โดยเน้นเฝ้าระวังโรค หากพบผู้ป่วยใช้มาตรการ 1-3-7 แจ้งเตือนภายใน 1 วัน ระบุแหล่งแพร่เชื้อภายใน 3 วัน ควบคุมแหล่งแพร่เชื้อภายใน 7 วัน และติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบทุกราย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
  2019-04-26, 13:21
 • Monday, March 18, 2019
  20:12
  กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพของประชาชนในภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงควรใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง และปฏิบัติตามหลัก (3 ม.) “ไม่เผา ไม่เสี่ยง ไม่ป่วย” 
  2019-03-18, 20:12
 • Thursday, March 14, 2019
  16:00
  กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เดินหน้านำเทคโนโลยีโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาเพื่อช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกในการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้น เพิ่มความสะดวกและช่วยให้ผู้รับบริการได้รับผลเอกซเรย์ที่รวดเร็ว นำไปสู่การตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัยวัณโรคได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถพบผู้ป่วยวัณโรคได้รวดเร็ว นำเข้าสู่ขบวนการรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจำ
  2019-03-14, 16:00
 • Friday, February 22, 2019
  10:43
  คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบร่างอนุบัญญัติ “ซองบุหรี่แบบเรียบ” เผยมุ่งหวังลดแรงจูงใจของผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บนซองยาเส้นเป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย
  2019-02-22, 10:43
 • Wednesday, February 20, 2019
  10:36
  กรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยเร่งดำเนินการเพื่อลดปัญหาวัณโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน มุ่งเน้นดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุม และยุติวัณโรคในประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคปี 2560–2564 เพื่อให้ประชาชนไทยปลอดภัยจากวัณโรค
  2019-02-20, 10:36
 • Wednesday, February 13, 2019
  11:30
  กระทรวงสาธารณสุข หนุนกรมควบคุมโรคนำเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค อาทิ การใช้สมาร์ทโฟน แทบเล็ต จัดเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชน การใช้แอปพลิเคชันทันระบาด ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลาย แอปพลิเคชัน TAS รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่ เหล้า
  2019-02-13, 11:30
 • Saturday, February 02, 2019
  11:29
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เผยระบบข้อมูลของการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและได้มาตรฐาน มีการเข้ารหัสและการใช้งานที่เป็นระบบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้
  2019-02-02, 11:29
 • Tuesday, January 29, 2019
  08:34
  กรมควบคุมโรคสู้ฝุ่น PM 2.5 “ตรวจสภาพรถ งดปล่อยควันดำ” พบรถกรมควบคุมโรคควันดำเกินมาตรฐาน 11 คันจาก 100 คัน ประกาศ 3 นโยบาย หนุนผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้รถสาธารณะแทน ตรวจสอบควันดีรถส่วนตัวทุกไตรมาสแรก จำกัดเส้นทางและเวลาวิ่ง หากพบรถควันดำเกินมาตรฐาน
  2019-01-29, 08:34
 • Tuesday, December 25, 2018
  15:33
  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนรายชื่อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และให้ความเห็นชอบหลักการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2.แนวทางการพิจารณาการประกาศเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
  2018-12-25, 15:33

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
8 ชั่วโมง 7 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
8 ชั่วโมง 7 นาที ago
กลับด้านบน