Taxonomy term
  • Wednesday, July 10, 2013
    19:10
    Hfocus -วันที่ 10 ก.ค. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาได้จัดเสวนาเรื่อง "สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2555 หรือ กอช. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มา 2 ปีแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่ 3 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งมีหลักการเดียวกับ กอช. แทน 
    2013-07-10, 19:10

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน