Taxonomy term
 • Wednesday, May 30, 2018
  14:54
  ผลศึกษาภาระงานคน รพ.สต. พบขาดอัตรากำลัง ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องทำงานไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ตั้งแต่การเงินถึงพัสดุ มีเวลาบริการสุขภาพให้ประชาชนน้อยลง ส่งผลไม่สามารถทำงานตามวิชาชีพได้ ทำบุคลากรขาดขวัญกำลังใจ กระทบความก้าวหน้าวิชาชีพ
  2018-05-30, 14:54
 • Monday, May 28, 2018
  10:40
  “หมอธีระ” เผยผลศึกษาวิจัย “การนอนหลับ” ชี้ชัด คนนอนน้อยต่ำกว่า 6 ชม. เสี่ยงต่อโรคชัดเจน ซ้ำกลุ่มคนมีโรคประจำตัว-เรื้อรัง อัตราเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่ม 2 เท่า ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพของประเทศพุ่ง สาเหตุหนึ่งมาจากระบบการทำงานเป็นกะ เผย หมอ พยาบาล ชัดเจนสุด ปัญหาบุคลากรขาดแคลนส่งผลทำงานควบเวรต่อเนื่อง ขาดการพักผ่อน แนะภาครัฐ ผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมถก ดูแลคุณภาพชีวิตคนทำงาน ลดอัตราเจ็บป่วยและภาระค่ารักษาพยาบาลระยะยาว
  2018-05-28, 10:40
 • Sunday, April 22, 2018
  17:19
  หมอรุ่งฤทัย เผยยก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง” ส่งผลเกิดความคล่องตัวบริหาร พร้อมยกระดับงานวิชาการ ตอบสนองการผลิตกำลังคนในระบบสุขภาพ รองรับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพของ สธ. เบื้องต้นเปิดสอน 2 คณะก่อน คณะพยาบาลและคณะเวชศาสตร์ พร้อมระบุ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกฯ ยังรอส่งกฤษฎีกาและนำเข้าสู่การพิจารณา สนช. ก่อน ระหว่างนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
  2018-04-22, 17:19
 • Friday, April 20, 2018
  10:28
  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สนับสนุนให้มีการตั้งหน่วยงานกลางข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อให้การผลิตและการใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอย่างเหมาะสม
  2018-04-20, 10:28
 • Tuesday, February 06, 2018
  19:00
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ควบคุมกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา รู้เร็ว และรีบแก้ไข ดูแลบุคลากรให้มีความสุข สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว
  2018-02-06, 19:00
 • Friday, February 02, 2018
  17:44
  ผู้ตรวจเขต 2 ชี้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบการจัดการ ทั้งเรื่องกำลังคนและงบลงทุนระยะยาว จะช่วยลดการแทรกแซงจากนักการเมือง และช่วยให้วางแผนสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่
  2018-02-02, 17:44
 • Saturday, November 11, 2017
  13:02
  รัฐบาลยกระดับบุคลากรสายสุขภาพในศตวรรษที่ 21 รับมือสังคมสูงวัย-โรคทางพฤติกรรม-เชื้อดื้อยา เล็งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เปิดผลศึกษาสุขภาพคนทศวรรษหน้า เน้นสุขภาพคนให้คงอยู่ในพื้นที่ ด้วยมาตรการตรึงคนผ่านการพัฒนาระบบการจ้างงาน-ค่าตอบแทน-ความก้าวหน้า
  2017-11-11, 13:02
 • Sunday, November 05, 2017
  20:57
  กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมู่ประชาชน
  2017-11-05, 20:57
 • Saturday, September 16, 2017
  11:59
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอวางกรอบส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพ ‘ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง-กิจการสถานพยาบาล’ เน้นสาขาขาดแคลน ย้ำต้องเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ห่างไกล ยากจน หรือชายแดน พื้นที่รายได้ต่ำ – 4 จังหวัดชายแดนใต้ และต้องมีแผนจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ชัดเจน หวั่นปัญหาการแย่งบุคลากร
  2017-09-16, 11:59
 • Friday, September 15, 2017
  13:08
  “หมอเจษฎา” ชี้แจงแนวทางบริหารงานปีงบประมาณ 2561 เน้นหนัก 5 แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ, ปฐมภูมิ, วัณโรค, กำลังคนสุขภาพ และการคลังสุขภาพ พร้อมมอบหมายภารกิจรองปลัด สธ.คนใหม่
  2017-09-15, 13:08

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
20 ชั่วโมง 8 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
20 ชั่วโมง 8 นาที ago
กลับด้านบน