Taxonomy term
 • Thursday, November 01, 2018
  16:32
  กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานปี 62 “15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด” ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน เน้น 5 เรื่องสำคัญ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การป้องกันควบคุมวัณโรค การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
  2018-11-01, 16:32
 • Thursday, November 30, 2017
  14:30
  ‘หมอปิยะสกล’ เร่งรัดการดำเนินงาน 3 เรื่องปีงบประมาณ 2561 คือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร, ระบบส่งต่อการป้องกันควบคุมวัณโรค และแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง
  2017-11-30, 14:30
 • Saturday, October 29, 2016
  12:51
  กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูประบบบริการสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี กำหนด 16 แผนงาน 96 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2560 มี 30 ตัวชี้วัดที่คัดเลือกเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
  2016-10-29, 12:51
 • Saturday, November 28, 2015
  11:31
  สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดเป้าหมายปี 2559 เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลดป่วย ลดเสียชีวิต เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึงการพัฒนาระบบ 10 เรื่อง เน้นบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้วยตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ปลัด สธ.-รมว.สธ. และระหว่างผู้บริหารทุกระดับ
  2015-11-28, 11:31

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน