Taxonomy term
 • Monday, September 26, 2016
  17:42
  เวที สช.เจาะประเด็น เร่งสร้างผู้บริโภคไทยยุค 4.0 ต้องรู้เท่าทันสุขภาพ ตอกย้ำภารกิจ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559” ที่กำลังจะประกาศใช้ มุ่งสร้างความเข้มแข็งยุคข้อมูลท่วมโลกออนไลน์ ยกระดับการเข้าถึง เข้าใจ และนำไปใช้ ผนึกกำลังแผนพัฒนาดิจิตอลฯ ของรัฐบาล ขณะที่เจ้าของเพจดังหนุน สร้างวัฒนธรรมตรวจสอบก่อนแชร์แบบผิดๆ
  2016-09-26, 17:42
 • Thursday, September 08, 2016
  11:39
  นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เขียนบทความระบุว่า "แนวคิดเรื่องการตั้งคณะกรรมการเหนือปกติ หรือซุปเปอร์ บอร์ด (Super Board) ค่อนข้างฮิต มีการจัดตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้เข้ามาควบคุมกำกับ กำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับสาขาต่างๆ เช่น กิจการรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น มีข้อดีที่ทำให้เกิดเอกภาพทางนโยบาย สั่งการได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาติดขัดบางอย่างได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดการใช้อำนาจรวมศูนย์มากเกินไป ถ้านำไปใช้กับงานบางสาขาอย่างไม่เหมาะสม"
  2016-09-08, 11:39
 • Tuesday, September 06, 2016
  13:46
  “หมอมงคล” หนุนตั้ง NHPB กำหนดทิศทางระบบสุขภาพประเทศ ท้วง สธ.ไม่ควรทำหน้าที่แกนนำขับเคลื่อน เพราะโครงสร้างทับซ้อนผลประโยชน์ เป็นเจ้าของ รพ.รายใหญ่ของประเทศ ส่งผลนโยบายไม่ได้รับการยอมรับ ถูกมองเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยบริการตนเอง ทำ NHPB ไม่บรรลุเป้าหมาย แนะ สธ.ต้องกระจาย รพ.ออกก่อนทำหน้าที่นี้ พร้อมหนุน คสช.ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทนก่อน ชี้โครงสร้างเป็นกลาง    
  2016-09-06, 13:46
 • Tuesday, September 06, 2016
  12:31
  “หมอเจตน์” หนุน สปท.ตั้ง NHPB กำหนดนโยบายพร้อมคุมภาพรวมระบบสุขภาพประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความซ้ำซ้อนนโยบายและงบประมาณ ระบุไม่ทับซ้อน คสช. เหตุบทบาทหน้าที่ต่างกัน โดย คสช.มุ่งธรรมนูญสุภาพ เน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ขณะที่ NHPB ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ ซ้ำไม่ได้จัดตั้งเพื่อคุมตระกูล ส. เพราะไม่ใช่ คกก.บริหาร   
  2016-09-06, 12:31
 • Tuesday, August 16, 2016
  17:59
  ครม.เห็นชอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วน เตรียมรับมือภัยคุกคามสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า ย้ำแนวคิดสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพด้วย เตรียมเสนอ สนช.ทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2016-08-16, 17:59
 • Monday, August 08, 2016
  11:29
  สปสช.เขต 8 อุดรธานี คว้ารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้าน “งานสนับสนุนบริหารและบริการ” จากผลงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบและเครือมือการแปลงธรรมนูญสุขภาพสู่การวางแผ่นงานกองทุนสุขภาพตำบล” ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน จัดทำคู่มือปฏิบัติ 4 ขึ้นตอนนำธรรมนูญสุขภาพสู่การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล ส่งผลการดำเนินงานตรงความต้องการประชาชน
  2016-08-08, 11:29
 • Monday, March 28, 2016
  14:50
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเคาะผ่านร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อประกาศเป็นพิมพ์เขียวภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า เตรียมแผนหนุนหน่วยงานและองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ ใช้เป็นกรอบแนวทางกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ดูแลสุขภาพประชาชน ป้องกันภัยคุกคามสุขภาวะ
  2016-03-28, 14:50
 • Sunday, March 13, 2016
  22:17
  กรรมการทบทวนธรรมนูญฯ พร้อมเสนอ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 มีนาคมนี้ เร่งเคาะเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป พร้อมเร่งสื่อสารสาธารณะและสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ มั่นใจพลิกโฉมระบบการดูแลระบบสุขภาพคนไทย
  2016-03-13, 22:17
 • Friday, February 12, 2016
  18:23
  คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ ระดมกำลังพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน เปิด 5 หมวดใหม่ เพิ่มจาก 12 หมวดเดิม มั่นใจเป็นกรอบทิศทางยกระดับการสร้างสุขภาวะคนไทยใน 10 ปีข้างหน้า
  2016-02-12, 18:23
 • Tuesday, July 09, 2013
  18:22
  สวรส.นำทีมสนับสนุนด้านวิชาการจัดทำทิศทางระบบสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อวางกรอบและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศในทุกมิติที่สอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์
  2013-07-09, 18:22

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
24 นาที 17 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
24 นาที 17 วินาที ago
กลับด้านบน