Taxonomy term
  • Wednesday, October 09, 2019
    19:03
    รัฐบาลไทย เปิดระบบรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) นำร่องกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติทุกรายที่พำนักระยะยาว (Long stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซื้อกรมธรรม์ทั้งในและต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org เริ่มมีผลบังคับใช้ 31 ตุลาคมนี้
    2019-10-09, 19:03

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
3 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 23 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 30 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyyuPax
3 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 17 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 23 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 25 นาที ago
CindyyuPax
3 ชั่วโมง 30 นาที ago
กลับด้านบน