Taxonomy term
 • Friday, December 19, 2014
  18:16
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง
  2014-12-19, 18:16
 • Thursday, December 18, 2014
  11:47
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย อากาศหนาวทำสุขภาพแย่ คอแห้งบ่อย เสี่ยงป่วยเป็นหวัดง่าย แนะดื่มน้ำอุ่นช่วย พร้อมเน้นตรวจสอบความสะอาดก่อนดื่มเพื่อสร้างความมั่นใจ
  2014-12-18, 11:47
 • Tuesday, December 02, 2014
  17:34
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “Health Plaza” ศูนย์รวมของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เน้นบริการ 4 กลุ่มวัยได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ สู่มาตรฐานบริการที่ดีมีคุณภาพ (Better service) เพื่อพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยของประชาชนให้ดีขึ้น
  2014-12-02, 17:34
 • Thursday, November 27, 2014
  16:41
  รมช.สธ. เร่งผลักดันโรงพยาบาลทั้งรัฐ เอกชน เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน เพื่อให้เป็นสถานบริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เป็นต้นแบบชุมชนในการลดการเกิดก๊าชเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างสุขภาพดีลดการเจ็บป่วย
  2014-11-27, 16:41
 • Wednesday, November 26, 2014
  19:18
  กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนา “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2558” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ บทบาท แนวทางและกลไกที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานระดับเขต และฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงประชาชนทราบถึงกลไกการดำเนินงานที่จะช่วยคุ้มครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
  2014-11-26, 19:18
 • Wednesday, November 26, 2014
  13:50
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงปีละกว่า 15 ล้านตัน ส่วนใหญ่มาจากเศษอาหารและอินทรีย์สาร โดยรีไซเคิลได้แค่ 1 ใน 4 แนะประชาชนยึดหลัก เก็บ กวาด เช็ดถู ล้าง คัดแยก พร้อมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ปลุกกระแสสร้างความสะอาดในครัวเรือน ขยายสู่ชุมชน สร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
  2014-11-26, 13:50
 • Monday, November 17, 2014
  19:55
  สธ. ประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานส้วมของประเทศไทย เผย 10 ปี ช่วยให้คนไทยได้ใช้ส้วมสาธารณะที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพิ่มร้อยละ 70 พร้อมจับมือเครือข่ายรณรงค์วันส้วมโลก เร่งสร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานจำนวน 60 โรงเรียนทั่วประเทศ ตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2014-11-17, 19:55
 • Friday, November 14, 2014
  19:59
  ส.ก.แนะกทม.เพิ่มอัตรากำลัง แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกทม.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและบริการให้มากขึ้น เสนอจัดจ้างเอกชนมาดูแลช่วยลดภาระ และจ้างลูกจ้างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอรองรับประชาชน เตรียมหารือฝ่ายบริหารวางกรอบกำหนดนโยบาย
  2014-11-14, 19:59
 • Thursday, November 13, 2014
  18:59
  กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานที่ท่องเที่ยวจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันโรค และลดอุบัติภัยต่าง ๆ พร้อมข้อปฏิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมกางเต็นท์พักแรม ให้ปลอดภัยจากการจุดไฟ ใช้น้ำแม่น้ำ-คลองกรอกใส่ขวด สธ.แนะต้องควบคุมดูแลสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรค
  2014-11-13, 18:59
 • Monday, November 03, 2014
  15:05
  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2014-11-03, 15:05

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
3 ชั่วโมง 41 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 14 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

พลิศาน์
3 ชั่วโมง 41 นาที ago
ขอแค่ไม่เกียร์ว่าง
4 วัน 14 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน