Taxonomy term
  • Friday, February 08, 2019
    14:30
    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ โดยเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) 4 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุขทางทะเล ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านสาธารณสุขชายแดน และด้านสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)
    2019-02-08, 14:30

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
4 ชั่วโมง 25 นาที ago
พลิศาน์
13 ชั่วโมง 30 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
4 ชั่วโมง 25 นาที ago
พลิศาน์
13 ชั่วโมง 30 นาที ago
กลับด้านบน