มรุต จิรเศรษฐสิริ | Hfocus.org 

Taxonomy term
 • Thursday, August 16, 2018
  14:25
  กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการทางการแพทย์ขั้นสูงในทุกเขตสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน มีระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ เชื่อมโยงจากระดับปฐมภูมิถึงศูนย์เชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง ลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่าย
  2018-08-16, 14:25
 • Saturday, June 23, 2018
  15:38
  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมขยายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายสู่บริการปฐมภูมิ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่ใกล้บ้านยิ่งขึ้น ลดอัตราการกำเริบรุนแรงและการนอนรักษาในโรงพยาบาล องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ปี 2563 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ของประชากรโลก
  2018-06-23, 15:38
 • Wednesday, June 20, 2018
  15:53
  ปีนี้โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มที่จะระบาด ผู้ป่วยเป็นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยสูงอายุมาพบแพทย์ช้า ผู้ป่วยมักมีโรคประจำตัวทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นและไม่นึกถึงไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมทางไกลผ่านระบบวิดีโอแก่แพทย์ทั่วประเทศ เพื่อประสิทธิภาพระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก พร้อมจัดระบบให้ได้รับการวินิจฉัยโรคเร็ว รักษาเหมาะสม ลดการเสียชีวิต
  2018-06-20, 15:53
 • Sunday, June 10, 2018
  15:06
  สธ.เผยผลวิจัยคลินิกหมอครอบครัว พบมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าทุก 1 บาทที่ลงทุนสามารถให้ค่าตอบแทน 4.55 บาทและประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.4 มีความต้องการคลินิกหมอครอบครัว
  2018-06-10, 15:06
 • Wednesday, June 06, 2018
  15:18
  สธ.หารือ รพ.สต. อปท. พิจารณาแนวทางถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไป อปท. ยึดหลักประชาชนต้องได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่และ อปท.พร้อมถ่ายโอน พร้อมทบทวนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขให้แก่ อปท.
  2018-06-06, 15:18
 • Sunday, May 20, 2018
  19:26
  สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปรับกระบวนทัศน์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานไทย ยุค 4.0 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ป่วยและภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญ พร้อมเดินหน้าสร้าง “เครือข่ายชมรมเบาหวานในประเทศไทย” ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มั่นใจช่วยลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตได้จริง
  2018-05-20, 19:26
 • Thursday, March 29, 2018
  10:59
  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ชื่นชมครัวฮาลาลโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารและครัวฮาลาล ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล Hal-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2018-03-29, 10:59
 • Friday, March 16, 2018
  11:29
  สธ.ดันโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าสู่ระบบ HA หนุนสร้างคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเอกชนเข้าสู่ระบบประเมินมาตรฐาน HA ของ สรพ.เพื่อสร้างมาตรฐานการรักษาคุณภาพให้ปชช. เผยต่างชาติแห่เข้าไทยท่องเที่ยว ตรวจสุขภาพ รับการรักษา ชูระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในประเทศแถบเอเชีย ขณะที่รอง ผอ.สรพ.เผย อนาคตเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามาประเมินตัดสินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
  2018-03-16, 11:29
 • Monday, December 18, 2017
  18:31
  รพ.ระยองและ สสจ.ฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ 6 ทำโครงการ “โรงพยาบาล/สำนักงานไร้กระดาษ” โดยนำเทคโนโลยีมาทดแทน ผู้รับบริการได้รับความสะดวก เพิ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดโลกร้อน ด้วยเทคนิค 3R
  2017-12-18, 18:31
 • Thursday, November 23, 2017
  19:35
  กระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยเขตสุขภาพที่ 12 ผลงานอนามัยแม่และเด็กแนวโน้มดีขึ้น อัตรามารดาเสียชีวิตลดลง ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามบริบทพื้นที่
  2017-11-23, 19:35

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน