Taxonomy term
 • Tuesday, September 03, 2019
  15:53
  มติ ครม.เห็นชอบย้ายผู้บริหารระดับสูง สธ. 4 ราย หมอธเรศ จากเลขาธิการ อย.ไปเป็นอธิบดี สบส., หมอไพศาล จากรองปลัด สธ.ไปเป็น เลขาธิการ อย., หมอณรงค์ จากผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัด สธ. และหมอยงยศจากผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นรองปลัด สธ. จับตาแต่งตั้งโยกย้ายครั้งต่อไปในตำแหน่งผู้ตรวจรราชการที่ว่างลง 3 ตำแหน่ง
  2019-09-03, 15:53
 • Tuesday, July 30, 2019
  17:33
  จากคำแถลงนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในข้อที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  2019-07-30, 17:33
 • Thursday, June 06, 2019
  14:25
  กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม “ไม่ยอมรับการทุจริต” แก่บุคลากรให้คิดถึงส่วนรวมและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมส่งต่อแนวคิดสู่เพื่อนร่วมงาน
  2019-06-06, 14:25
 • Tuesday, December 25, 2018
  10:17
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในระดับอำเภอ สนับสนุนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 นำร่องในโรงพยาบาล จำนวน 32 แห่ง นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
  2018-12-25, 10:17
 • Monday, November 19, 2018
  19:19
  กระทรวงสาธารณสุข เร่งขับเคลื่อน รพ.สต.มีคุณภาพติดดาวระดับ 3 ดาวครบ 100% ในปี 2562 ปรับเกณฑ์ตามขนาด รพ.สต. เน้นพัฒนาคุณภาพบริการประชาชนมากกว่าด้านกายภาพ
  2018-11-19, 19:19
 • Saturday, January 06, 2018
  08:08
  สธ.แจงมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินทางราชการเป็นไปตาม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมระบุประกาศบางข้ออาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ทั้งติดต่อราชการและเรื่องส่วนตัวอยู่ในวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ถึงความเหมาะสม
  2018-01-06, 08:08
 • Monday, December 11, 2017
  09:31
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับรางวัลผลคะแนนสูงสุดในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐระดับกรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 60
  2017-12-11, 09:31
 • Saturday, November 18, 2017
  16:01
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งเรื่อง สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออื่นๆ กำหนดจัดตั้งให้ครบทุกอำเภอภายในปีนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกอำเภอ
  2017-11-18, 16:01
 • Wednesday, August 30, 2017
  20:31
  กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าพัฒนาหน่วยงานในสังกัด 1,904 แห่ง ผ่านการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ภายในปี 2561 กำชับผู้ตรวจประเมินฯ ทุกเขตสุขภาพ ยึดค่า นิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารงานที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
  2017-08-30, 20:31
 • Monday, July 10, 2017
  18:05
  พบพระสงฆ์กทม.และเขตเมืองกว่าครึ่งเสี่ยงโรคอ้วน เหตุฉันอาหารโปรตีนต่ำ-ไขมันสูง ขยับน้อยกว่าชายไทย “สสส.-สช.-สธ.-สำนักพุทธ-จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผนึกกำลังคณะสงฆ์-สายสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาวะสงฆ์ไทย เตรียมคลอดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ เครื่องมือปฏิบัติที่ถูกต้องระหว่างสงฆ์และฆราวาส ด้านพระราชวรมุนีชี้พระเลือกฉันได้อย่างพิจารณา-เลือกออกกำลังกายที่เหมาะสม
  2017-07-10, 18:05

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 14 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 19 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
13 ชั่วโมง 14 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 19 นาที ago
กลับด้านบน