Taxonomy term
 • Thursday, September 07, 2017
  16:08
  อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบเสนอ ก.พ. ขอกำหนดตำแหน่งผู้จัดการเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัว ผอ.รพ.สต./ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และพยาบาลวิชาชีพ ใน รพศ./รพท. และ รพช.ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการเครือข่าย เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดยขอยกเว้นไม่ยุบตำแหน่ง
  2017-09-07, 16:08
 • Wednesday, March 15, 2017
  13:58
  มติ ก.พ.เห็นชอบเพื่อให้ ขรก.ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 รวม 1,922 ตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรื่อนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
  2017-03-15, 13:58
 • Friday, February 17, 2017
  10:36
  ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สธ. ตอบโจทย์ประโยชน์ประชาชน ให้งานบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องบรรจุบุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงสร้างอัตรากำลังคนของ รพ.สต. และเปิดช่องให้จ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุง หรือ พกส.ได้
  2017-02-17, 10:36
 • Thursday, January 26, 2017
  21:43
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ไขปัญหาการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการล่าช้า ส่งผลต่อการจ่ายเงินเดือน เตรียมประสานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจของแพทย์จบใหม่ ช่วยรักษาแพทย์ไว้ในระบบได้ 
  2017-01-26, 21:43
 • Sunday, November 13, 2016
  11:55
  แนวทางจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) และ FTE ที่ปรับ PCC แล้ว สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 83 แห่ง 
  2016-11-13, 11:55
 • Sunday, October 02, 2016
  14:20
  กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ อาทิ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นต้น เพิ่มความก้าวหน้าวิชาชีพและขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนใต้ 419 ตำแหน่ง
  2016-10-02, 14:20
 • Friday, August 26, 2016
  14:39
  ปธ.ชมรม ผอ.รพ.สต. ไม่ติดใจปรับตำแหน่ง นวก.สธ. 627 อัตรา หลัง ปลัด สธ.ชี้แจง เคลียร์ตำแหน่งว่างใน สธ. ปรับเพิ่มบรรจุ นวก.สธ.เป็น 820 ตำแหน่ง รองรับผู้สอบผ่านทั้งหมด แต่ยังเดินหน้าขอพบ รมว.สธ. และปลัด สธ. 9 ก.ย.นี้ เร่ง สธ.จัดทำแผนกำลังคน รพ.สต. ระยะที่ 1 บรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกำลังคน 20 ปีของ สธ. แก้ปัญหาบุคลากร รพ.สต.ขาดแคลน   
  2016-08-26, 14:39
 • Tuesday, August 23, 2016
  15:01
  ปลัด สธ.ยืนยันบรรจุนักวิชาการสาธารณสุขทุกคนที่สอบผ่านทั้งหมด 820 คน ชี้แจงการปรับปรุงตำแหน่งบรรจุข้าราชการในสาขาขาดแคลนรอบ 3 เพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชน 
  2016-08-23, 15:01
 • Tuesday, August 23, 2016
  14:50
  เครือข่ายหมออนามัยพอใจ หลัง ปลัด สธ.ยืนยันไม่มีตัดอัตราบรรจุ นกว.สธ. แจง 627 อัตรา เป็นการดึงอัตราบรรจุตำแหน่งสายงานขาดแคลนและจำเป็นก่อน แต่สัดส่วน นกว.สธ.บรรจุ 410 อัตรายังอยู่ ซ้ำขยายเพิ่มเป็น 820 อัตรา เพื่อบรรจุผู้สอบผ่านทั้งหมด ดึงอัตราเพิ่มจากตำแหน่งที่มีผู้สอบไม่ครบ และอัตราของ สธ.ทั้งลาออก เกษียณอายุราชการ เผยในปีงบ 59 พร้อมบรรจุรอบแรก 410 อัตรา ที่เหลือทยอยบรรจุเพิ่มปีงบ 60 ต่อไป 
  2016-08-23, 14:50
 • Monday, August 22, 2016
  19:06
  สธ.เตรียมส่งหนังสือแจงข้อเท็จ กรณีข้อเรียกร้องให้ สธ.ทบทวนมติ อ.ก.พ.สธ. 2 มิ.ย. 59 ยืนยันไม่ใช่การตัดตำแหน่งข้าราชการของหมออนามัยไปบรรจุให้วิชาชีพอื่น ชี้ไม่กระทบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 205 อัตรา ซ้ำได้รับการอัตราบรรจุเพิ่มเป็น 410 อัตราด้วย ขอกลุ่มหมออนามัยช่วยกระจายหนังสือชี้แจงเพื่อความเข้าใจถูกต้อง ย้ำหากมีปัญหาการบรรจุควรถาม สธ.โดยตรง ไม่ควรกระจายข่าวจนเกิดความเข้าใจผิด ยืนยันการจัดสรรตำแหน่งผู้บริหาร สธ.มีความเป็นกลางกระจายอัตราบรรจุให้ทุกกลุ่มตามความขาดแคลนและเหมาะสม
  2016-08-22, 19:06

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน