Taxonomy term
 • Tuesday, July 21, 2015
  13:32
  มูลนิธิขาเทียมฯ ตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และคัดเลือกคนพิการขาขาดจากชุมชนเข้าอบรมเป็นช่างทำขาเทียม ส่งไปทำงานในโรงพยาบาลชุมชนปัจจุบันมี 37 แห่ง ตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม จังหวัดละ 1 แห่ง รองรับคนพิการขาดที่พบมากกว่า 3,500 รายต่อปี เพื่อให้คนพิการที่อยู่ตามชนบทได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทดแทนขาเทียมที่ชำรุด สามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพได้ เผยแต่ละปีมีผู้ป่วยถูกตัดขากว่า 12,000 ราย มากสุดคือผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดขา รองลงมาคือขาขาดจากอุบัติเหตุ
  2015-07-21, 13:32
 • Tuesday, May 26, 2015
  19:05
  นสพ.มติชน : หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ให้ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนางานด้านการสุขภาพแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่สนองนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ สธ.
  2015-05-26, 19:05
 • Saturday, May 09, 2015
  15:06
  ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ชี้เป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทาย ในการสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยทำโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรมและโรงพยาบาลรมนียสถาน ด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 เผยขณะนี้มีสมาคม/ชมรมวิชาชีพ 53 ชมรม ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ถ่วงดุลการบริหารจัดการ เพื่อพิทักษ์ปกป้องระบบคุณธรรม ให้การแต่งตั้งโยกย้ายและการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้
  2015-05-09, 15:06
 • Thursday, March 26, 2015
  20:35
  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดพร้อมใจกันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยึดมั่นบริการด้วยหัวใจและน้ำใจดุจญาติ ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผู้รับบริการอุ่นใจ 
  2015-03-26, 20:35
 • Wednesday, November 19, 2014
  16:08
  โรงพยาบาลชลบุรีปรับโฉมหน้าโรงพยาบาลใหม่ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข และของประเทศในปี 2558 บุคลากรทุกคนทุกสาขาวิชาชีพยึดมั่นความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ปรับมุมมองทำงาน อยู่เวรเป็นการอยู่บุญ  หลังดำเนินงานมาได้ 1 ปี พบว่าประสบผลสำเร็จเกินคาด ประหยัดเงินซื้อยา ครุภัณฑ์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นได้กว่า 50 ล้านบาท สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลดีขึ้น เจ้าหน้าที่และประชาชนสุขใจ สัมผัสบริการอบอุ่น เรื่องร้องเรียนลดลงกว่า 4 เท่าตัว     
  2014-11-19, 16:08
 • Sunday, November 16, 2014
  15:31
  หมอรัชตะ ชูจังหวัดพิจิตร ต้นแบบการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมทั้งจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ยึดความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา เป็นหลักทำงาน สร้างสุขทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ เชื่อมั่นโรงพยาบาลคุณธรรมจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ป่วยดียิ่งขึ้น
  2014-11-16, 15:31
 • Thursday, September 11, 2014
  19:27
  ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม ในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธรณสุข ประจำปี 2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สังคมไทยทุกวันนี้ ที่น่าห่วงคือวิกฤตคุณธรรม ประชาชนทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขซึ่งทำงานกับประชาชน มีพื้นฐานของความดี และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาล รวมทั้งคุณภาพการบริหารและการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital)  เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมด้วย
  2014-09-11, 19:27
 • Sunday, September 07, 2014
  19:39
  กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในแนวคิด “สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายนนี้ สร้างช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนแบบมืออาชีพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 9 สาขาจากพื้นที่ทั่วประเทศ 700 เรื่อง
  2014-09-07, 19:39
 • Tuesday, August 05, 2014
  16:33
  2014-08-05, 16:33
 • Tuesday, July 08, 2014
  10:22
  องคมนตรี เปิดอาคารสวนหัวใจและอาคารรังสีรักษา รพ.ราชบุรี ดูแลผู้ป่วยหัวใจและมะเร็งในเขตพื้นที่ ลดการส่งต่อ ด้าน สปสช. สนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ ช่วยเพิ่มเข้าถึงการรักษายิ่งขึ้น 
  2014-07-08, 10:22

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
13 ชั่วโมง 19 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
13 ชั่วโมง 19 นาที ago
กลับด้านบน