Taxonomy term
 • Friday, February 08, 2019
  14:30
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ โดยเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) 4 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุขทางทะเล ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านสาธารณสุขชายแดน และด้านสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)
  2019-02-08, 14:30
 • Sunday, April 22, 2018
  13:57
  กระทรวงสาธารณสุข ทำแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ 4 ด้าน เพิ่มการมีหลักประกันสุขภาพต่างด้าว จัดระบบการให้บริการสุขภาพคนชายแดน พัฒนาสาธารณสุขชายทะเลเป็นเลิศและมาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถบริการ และงานอาชีวเวชศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ EEC ให้ประชาชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  2018-04-22, 13:57

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
3 ชั่วโมง 55 นาที ago
Rogerujat
3 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
3 ชั่วโมง 55 นาที ago
Rogerujat
3 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน