Taxonomy term
 • Wednesday, April 01, 2015
  17:59
  นายกฯ เผย ครม.ไฟเขียว เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี จำนวน 400 บาท/คน/เดือน เริ่มทดลองนำร่อง 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 วงเงินงบประมาณ 600 กว่าล้านบาท
  2015-04-01, 17:59
 • Monday, January 12, 2015
  18:36
  กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุด พบเด็กไทยอายุ 3-5 ขวบ มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 เร่งแก้ไขตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งผลวิจัยต่างประเทศพบว่ามีส่วนสำคัญทำให้พัฒนาการเด็กดี   และในปีนี้จะใช้ทีมหมอครอบครัวดูแลเด็กและเป็นที่พึ่งครอบครัวที่มีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
  2015-01-12, 18:36
 • Saturday, January 10, 2015
  16:34
  กรมสุขภาพจิต มอบของขวัญซึ่งเป็นชุดสื่อเทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย (Pre-math/Pre-reading skill) รวมทั้งสื่อด้านการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย แผ่นพับ ภาพพลิก คู่มือหนังสือสร้างเสริมทักษะชีวิต สื่อแอนิเมชั่น ชุดนิทรรศการ และชุดก้อนไม้ทรงเรขาคณิต ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และ รพ.ชุมชน (รพช.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กให้สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคิดในเชิงคณิตศาสตร์และด้านการอ่านแก่บุตรหลาน 
  2015-01-10, 16:34
 • Saturday, January 11, 2014
  12:13
  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ องค์การยูนิเซฟได้ออกมาเรียกร้องให้เกิดการลงทุนเกี่ยวกับเด็กอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในการที่จะฝ่าฟันความท้าทายต่างๆในอนาคต แม้ว่าผลสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กในประเทศไทยจะชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กก็ตาม
  2014-01-11, 12:13
 • Tuesday, August 27, 2013
  07:08
  สธ.ผนึกองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ พัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินเด็กปฐมวัยพัฒนาการผิดปกติ เตรียมผลักดันให้ทุกองค์กรในสังกัดใช้ เร่งแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก
  2013-08-27, 07:08

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
4 ชั่วโมง 55 นาที ago
StevAgepay
19 ชั่วโมง 58 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Peerasak C.
4 ชั่วโมง 55 นาที ago
StevAgepay
19 ชั่วโมง 58 นาที ago
กลับด้านบน