Taxonomy term
  • Saturday, January 13, 2018
    08:49
    กรมสุขภาพจิตเผยข้อมูลไทยมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 80% เป็นเด็กยากจน 6% เป็นกลุ่มเด็กหลายชาติพันธุ์ ที่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสิทธิด้านสาธารณสุขทั้งหลักประกันสุขภาพและการรักษาที่ชัดเจน กรมสุขภาพจิตมุ่งสร้างความเท่าเทียมให้แก่เด็กพิการและด้อยโอกาสในสังคม หวังให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยู่กลมกลืนในสังคม
    2018-01-13, 08:49

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
1 วัน 20 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทางเลือกยังมีอยู่
1 วัน 20 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน