Taxonomy term
 • Friday, June 15, 2018
  11:09
  อปสข.-อคม.เขต 4 สระบุรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” มุ่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ลดคิวรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล ได้ 4 ประเด็นขับเคลื่อนความสำเร็จ ดันตั้ง “กองทุนปฐมภูมิ” เน้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพบริการปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  2018-06-15, 11:09
 • Sunday, June 10, 2018
  15:06
  สธ.เผยผลวิจัยคลินิกหมอครอบครัว พบมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะ 10 ปี อาจจะต้องใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท แต่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่า 227,570 ล้านบาท หรือกล่าวได้ว่าทุก 1 บาทที่ลงทุนสามารถให้ค่าตอบแทน 4.55 บาทและประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 92.4 มีความต้องการคลินิกหมอครอบครัว
  2018-06-10, 15:06
 • Saturday, March 10, 2018
  13:40
  ผลวิจัยทางเลือกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ชี้ “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง” เป็นจุดแข็งของระบบบริการ แต่ควรเพิ่มความครอบคลุมคุณภาพ – มาตรฐานบริการ พร้อมแนะปรับทิศทางนโยบายคลินิกหมอครอบครัว เน้นครอบคลุมในเขตเมืองหรือพื้นที่ประชากรหนาแน่นก่อน พร้อมเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและบุคลากรโดยเน้นการทำงานเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
  2018-03-10, 13:40
 • Thursday, March 01, 2018
  20:11
  รมว.สธ.ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ นพ.สสจ.และ ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ย้ำขอให้เน้นคุณภาพของทีมหมอครอบครัว ที่ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  2018-03-01, 20:11
 • Wednesday, October 04, 2017
  15:03
  ชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิ เนื้อหามุ่งเน้นรักษาพยาบาล เมินหนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ซ้ำมีบทลงโทษบุคลากร สธ. ทั้งแพ่งและอาญา กรณีเห็นแย้งไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เตรียมเคลื่อนไหวทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมจัดทำร่างกฎหมายคู่ขนานของประชาชน เสนอต่อ สนช. เผยมีผู้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายเกิน 1.5 หมื่นคนแล้ว
  2017-10-04, 15:03
 • Saturday, September 30, 2017
  12:39
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มบริการให้ประชาชน ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และ อสม. “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”
  2017-09-30, 12:39
 • Thursday, September 21, 2017
  16:34
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องระบบสุขภาพ เพราะในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ช (ด้านอื่นๆ) มีการระบุข้อ 4 ว่า “ให้ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน” และข้อ 5 “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม”
  2017-09-21, 16:34
 • Thursday, September 21, 2017
  14:42
  การประชุมวิชาการ “แพทย์ชนบทคืนถิ่นสู่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2017-09-21, 14:42
 • Monday, September 11, 2017
  20:58
  กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ตอบสนองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการดูแลประชาชนแบบญาติ
  2017-09-11, 20:58
 • Sunday, August 20, 2017
  12:21
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ รองรับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว เน้นรู้ลึกในสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถรักษาโรค รู้กว้างในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อสามารถรักษาคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการทำงานในชุมชน
  2017-08-20, 12:21

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

kriangkrai
1 วัน 14 ชั่วโมง ago
วัชรา
2 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน