Taxonomy term
 • Saturday, September 30, 2017
  12:39
  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มบริการให้ประชาชน ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และ อสม. “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”
  2017-09-30, 12:39
 • Thursday, September 21, 2017
  16:34
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องระบบสุขภาพ เพราะในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ช (ด้านอื่นๆ) มีการระบุข้อ 4 ว่า “ให้ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน” และข้อ 5 “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม”
  2017-09-21, 16:34
 • Thursday, September 21, 2017
  14:42
  การประชุมวิชาการ “แพทย์ชนบทคืนถิ่นสู่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2017-09-21, 14:42
 • Monday, September 11, 2017
  20:58
  กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ตอบสนองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการดูแลประชาชนแบบญาติ
  2017-09-11, 20:58
 • Sunday, August 20, 2017
  12:21
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ รองรับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว เน้นรู้ลึกในสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถรักษาโรค รู้กว้างในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อสามารถรักษาคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการทำงานในชุมชน
  2017-08-20, 12:21
 • Thursday, August 10, 2017
  20:44
  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าในปี 2561 เปิดคลินิกหมอครอบครัวให้ได้ 996 แห่ง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 996 คนดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่ กทม. 4 เขต และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง เผยผลสำเร็จคลินิกหมอครอบครัวตำบลวัดไทรใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านอาการดีขึ้น ลดเวลารอคอยจาก 186 นาทีเหลือ 58 นาที
  2017-08-10, 20:44
 • Sunday, July 16, 2017
  10:04
  กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวตำบลดีลัง จ.ลพบุรี เพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ขณะนี้ทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีม คาดอีก 10 ปี คนไทยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม เตรียมเพิ่มโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง
  2017-07-16, 10:04
 • Tuesday, July 04, 2017
  17:29
  กระทรวงสาธารณสุข เผยนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ได้ผลดี ช่วยลดคนไข้ใน รพ.ใหญ่ได้ร้อยละ 60 ลดเวลารอคอยเหลือแค่ 44 นาที ประหยัดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของประชาชนคนละ 1,655 บาท
  2017-07-04, 17:29
 • Sunday, June 11, 2017
  16:12
  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560 อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นดูแลประชาชนที่คลินิกหมอครอบครัว
  2017-06-11, 16:12
 • Sunday, June 04, 2017
  12:58
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้าง 10 เสือหมอครอบครัวประจำคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชาชน 10,000 คน เผยผลสำเร็จช่วยลดความแออัดใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 60 ลดคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและครอบครัวได้ถึง 1,655 บาทต่อคนต่อครั้ง
  2017-06-04, 12:58

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
14 ชั่วโมง 31 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กรกฎ อินต๊ะผัด
14 ชั่วโมง 31 นาที ago
กลับด้านบน