กฎหมายทำแท้ง

  • สังคมโลกนับตั้งแต่อดีตมีมุมมองเกี่ยวกับการทำแท้งที่เกี่ยวพันกับความเชื่อและศาสนาเป็นอย่างมาก สำหรับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะนิกายโรมันคาธอลิคและกรีกออโธดอกซ์ ต่อต้านการทำแท้งในทุกกรณี ในขณะที่นิกายโปรเตสแตนต์มักมีแนวทางที่ผ่อนคลายมากกว่า สำหรับศาสนาอิสลามมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน คือ อนุญาตให้ทำแท้งได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจริงๆ เท่านั้น ส่วนศาสนาพุทธและฮินดูพบว่าไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนในคำสอน และเมื่อสำรวจมุมมองด้านกฎหมายและนโยบายเรื่องการทำแท้งในแต่ละประเทศก็มีแนวทางที่ต่างกันออกไป
    2015-03-03 11:35
  • ดับลิน (เอพี/บีบีซี นิวส์) - รัฐสภาไอร์แลนด์ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้มีการทำแท้งในสภาวะที่จำเป็นแล้ว หลังจากที่ประเด็นนี้เป็นที่โต้แย้ง ขนาดมีผู้เขียนจดหมายด้วยเลือดคัดค้านแนวคิดของรัฐบาล
    2013-07-13 09:25