กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 •  
  2012-12-25 19:11
 •   นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศทั่วโลก ที่มีปัญหาวัณโรค รุนแรง คาดว่าไทยมีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดประมาณ 130,000 คน เสียชีวิตปีละกว่า 11,000 ราย โดยร้อยละ 80 เป็นวัณโรคปอด ทั้งนี้ แนวโน้มปัญหาวัณโรคอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจาก 1.การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และ 2.ปัญหาเชื้อดื้อยา เพราะผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง
  2012-12-15 10:33
 •   เมื่อวันที่ 15 ต.ค. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการเป็นระดับตำแหน่งสูงขึ้น (คลข.) ที่มี นพ.ธวัช สุนทราจารย์ เป็นประธาน เสนอชื่อให้เลือกว่า ได้เลือกและนำเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.แล้ว
  2012-10-16 09:27
 • สธ.วอนประชาชนเชื่อมือโรงพยาบาล ร้านขายยา และสถานพยาบาล ในการจ่ายยา เพราะมีการจัดทำ “กรีนบุ๊ก” หรือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต ไว้ใช้พิจารณาประกอบการเลือกซื้อยาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์ วพ. แต่ยังอุบข้อมูลให้เฉพาะแพทย์และเภสัชกรเท่านั้น ปชช.หมดสิทธิ์ดู
  2012-06-28 17:55
 •   นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2544 จะมีการจัดระดับความรุนแรงของเชื้อ ในการออกใบอนุญาตจะพิจารณาจากมาตรฐานห้องแล็บและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อในแต่ระดับความรุนแรงด้วย โดยไม่มีข้อยกเว้น กล่าวคือ ผู้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ครอบครองเชื้อโรคที่จัดอยู่ในระดับความรุนแรงใด จะต้องมีมาตรฐานห้องแล็บและคุณสมบัติของบุคลากรในระดับที่มีความปลอดภัยต่อการครอบครองเชื้อในระดับความรุนแรงที่ขอรับใบอนุญาต จึงจะได้รับใบอนุญาต
  2012-06-11 09:12
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศความสำเร็จพัฒนาเทคนิคตรวจพันธุกรรมป้องกันการแพ้ยาจนเกิดภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงจากยา 3 ชนิด
  2012-06-07 19:22
 • อุตสาหกรรมยาในไทยถือว่าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสามารถส่งออกไปในประเทศสมาชิกได้หมด ยกเว้น อินโดนีเซีย เนื่องจากติดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาในประเทศที่เข้มงวดไม่เหมือนประเทศอื่น โดยกำหนดให้ต้องมีจดทะเบียนร่วมกับบริษัทยาในประเทศดำเนินการ และต้องแสดงสูตรยา ซึ่งจุดนี้น่ากังวลมากอาจ มีการนำสูตรยาของไทยไปใช้ได้
  2012-06-06 08:39
 • กรมวิทย์ฯ จับมือ USP จัดประชุมเพิ่มความรู้ด้านห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิตยาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้การกำกับดูแลคุณภาพยาที่ผลิตในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา
  2012-06-05 15:27
 • สธ.ชี้กม.เชื้อโรคฯตกยุคแล้ว แถมไม่ควบคุมภาครัฐ เร่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขร่วมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพื่อควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีความรุนแรงไปสู่ประชาชน
  2012-05-28 13:11
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เร่งส่งเสริมความรู้ด้านการเลือกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตสมุนไพรที่ดีให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2012-05-25 16:24

Pages