กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำหนังสือ GREEN BOOK 2017 รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาและผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์และคัดเลือกว่ามีคุณภาพมาตรฐานมาจัดทำเป็นหนังสือ รวมข้อมูลทั้ง 12 เล่มที่เผยแพร่ไปแล้ว และเพิ่มผลการวิเคราะห์ยาปี 2559 ให้ รพ.ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ใช้คัดเลือกยาคุณภาพในราคาที่เหมาะสมไว้บริการผู้ป่วย
  2017-07-11 20:05
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างแน่ชัดและยังไม่มีผลงานวิจัยยืนยันว่าอะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนในอาหาร ทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาการใช้งานภาชนะอะลูมิเนียมบรรจุอาหารพบว่าในสภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง มีการละลายออกมาของอะลูมิเนียมน้อยมาก แต่จะพบในปริมาณสูงเมื่อสัมผัสกับสารละลายกรดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นหากผู้บริโภคกังวลควรหลีกเลี่ยงการบรรจุอาหารที่มีกรดและใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
  2017-07-10 20:13
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทดสอบคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลของเครื่องวัดความดันโลหิตแก่ผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบ เครื่องวัดความดัน อสม.-รพ.สต. ตกมาตรฐาน 19% ทำให้มีผลกระทบในการวินิจฉัยโรค พร้อมแนะวิธีดูแลรักษาเครื่องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่อง
  2017-05-22 15:44
 • ปส.ยืนยันอำนาจออกใบอนุญาตเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมเป็นของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คกก.พปส.) มาตั้งแต่ปี 2508
  2017-05-10 19:58
 • “นายกทันตแพทยสภา” ระบุ วท.ให้ข้อมูลสื่อไม่ตรงข้อเท็จจริง ยืนยันที่ประชุมชี้ชัด กม.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ไม่รวมถึงเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ เหตุไม่เหมาะสม ยากในทางปฏิบัติ ซ้ำมีบทลงโทษรุนแรงเกินไป ย้ำทันตแพทยสภา-เครือข่ายองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์คัดค้านแน่ หาก วท.ดึงดัน ชี้ กม.ขาดธรรมาภิบาล ตอนร่างไม่เคยเชิญทันตแพทย์ไปหารือให้ความเห็น
  2017-04-09 09:15
 • รมว.วิทยาศาสตร์หารือผู้เชี่ยวชาญรังสี ประเด็นการดูแลเครื่องมือเอกซเรย์ฟัน สรุปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ออกใบอนุญาต ย้ำเวลาใช้ต้องใส่เสื้อเกราะทั้งคนไข้และคนฉาย
  2017-04-07 08:31
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานวิชาการเด่นที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
  2017-03-25 13:28
 • มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผอ.รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 อุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมาลาเรีย พบว่าในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน (jaundice) มักพบร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอื่นๆ โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง ศึกษาค้นคว้าสูตรยารักษามาลาเรียหลายสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการดื้อยา อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก
  2017-03-12 19:33
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำรวจการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม และเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในตัวอย่างน้ำปลาไทย 48 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบทั้งสารพิษโบทูลินัมและเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน้ำปลาทุกตัวอย่าง ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมการค้าต่างประเทศเพื่อชี้แจงสหรัฐฯ ต่อไป
  2017-02-07 14:41
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 62 ตำรายา ทั้งหมดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชันและยาแคปซูลขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจรและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียงและสารสกัดเถาวัลย์เปรียงแห้ง ชาชงชุมเห็ดเทศ เพื่อใช้เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก
  2017-02-06 15:28
 • ‘หมอโสภณ’ ลงนามตั้ง 8 รองอธิบดีคนใหม่ ใน 6 กรม คือ กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมแพทย์แผนไทย และ อย. หลังสัมภาษณ์ผู้สมัครไปเมื่อ 2 ก.พ.
  2017-02-06 14:59
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในไทย จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายบูรณาการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ และร่วมมือกันแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
  2017-01-29 16:11

Pages