กรมสุขภาพจิต

 • สช.เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น หลังพบไทยติดอันดับ 5 ท้องก่อนวัยในประชาคมอาเซียน กรมสุขภาพจิตจับมือชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหวังลดตัวเลขท้องไม่พร้อมลง 10% ขณะที่พัฒนาสังคมฯ เร่งรณรงค์ปรับทัศนคติวัยรุ่นและเยียวยาแม่วัยทีน ขณะที่ชาวอุดรธานีเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพอุดรธานีระดมพลังลดปัญหา หลังปี 2554 แนวโน้มดี พบอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นลดลงแล้ว 5%
  2015-02-11 18:29
 • กรมสุขภาพจิตเตือนเก็บยาจิตเวชให้มิดชิด หลังมีเด็กนำยาจิตเวชไปให้เพื่อนกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลกระทบกับร่างกาย แจงยาดังกล่าวเป็นยาผิดกฎหมาย ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท ไม่มีการอนุมัติทะเบียนตำรับยาในประเทศ ปัจจุบันไม่มีการใช้ในสถานบริการของรัฐบาล ระบุยาจิตเวชไม่ใช่ยาอันตรายแต่ควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์
  2015-01-12 16:08
 • กรมสุขภาพจิต มอบของขวัญซึ่งเป็นชุดสื่อเทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย (Pre-math/Pre-reading skill) รวมทั้งสื่อด้านการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย แผ่นพับ ภาพพลิก คู่มือหนังสือสร้างเสริมทักษะชีวิต สื่อแอนิเมชั่น ชุดนิทรรศการ และชุดก้อนไม้ทรงเรขาคณิต ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และ รพ.ชุมชน (รพช.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กให้สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคิดในเชิงคณิตศาสตร์และด้านการอ่านแก่บุตรหลาน 
  2015-01-10 16:34
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด 2 กล่องของขวัญให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ชิ้นแรก คือ สมุดขาว-เขียว ตรวจพัฒนาการเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นครั้งแรกของประเทศ ใช้ควบคู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปกครอง ดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เริ่มใช้เมษายน 2558 ชิ้นที่สอง คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน เข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ขวบครึ่งทุกคน เปลี่ยนจากเดิมที่ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 7 ปี เหตุพบเด็ก 2 ขวบแม้ได้วัคซีนเข็มแรกมาแล้ว แต่กลับป่วยมากขึ้น จึงต้องฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่งแทน เริ่มพฤษภาคม 2558 สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเจ็บป่วยได้รวม 205 ล้านบาท
  2015-01-07 16:30
 • กรมสุขภาพจิต ประชุมปฏิบัติการวิชาการรำลึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 10 ปี สึนามิ 2558 “เรียนรู้อย่างยั่งยืน หลังคลื่นยักษ์ สึนามิ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการรับมือกับภัยพิบัติตลอดจนแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ผ่านมานำไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  2014-12-27 18:24
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้เด็กไทยวัย 3-5ปี พัฒนาการช้า ไม่สมวัย เกือบ 7 แสนคน ส่งผลให้ไอคิวด้อยกว่าคนอื่น เร่งแก้ปัญหาโดยพัฒนานวัตกรรม 3 ด้าน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระบบใหม่ นำร่องใช้ที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พบได้ผลดี เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น เตรียมขยายผลใช้ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 5 รอบ   
  2014-12-19 15:57
 • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล เพื่อกระตุ้นให้สังคมทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำและคนที่อยู่รอบข้างเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงไม่ได้มีเฉพาะการทำร้ายร่างกายเท่านั้น ยังมีรูปแบบการใช้ความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ เช่น การด่าทอ ดูถูกเหยียดหยาม ทำให้อับอาย เศร้า เสียใจ กักขัง หน่วงเหนี่ยว ทอดทิ้ง หรือการทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การแทะโลมด้วยสายตาและวาจา การอนาจาร ข่มขู่ การนอกใจ การบังคับให้ค้าประเวณี การเพิกเฉยไม่สนใ
  2014-11-26 19:11
 • กรมสุขภาพจิต เผยผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าถึงร้อยละ 30 เหตุกังวลเป็นภาระคนรอบข้าง และปัญหาค่าใช้จ่าย แนะควรตรวจคัดกรองโรคศึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวาน ชี้ป้องกันเบาหวานเท่ากับป้องกันซึมเศร้า ขอเพียงเริ่มที่ใจก็สุขได้แม้เป็นเบาหวาน
  2014-11-13 19:55
 • คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มีมติเร่งสร้างระบบการดูแลฉุกเฉินผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการเสี่ยงอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง ความเท่าเทียมสิทธิการรักษา ระบบฟื้นฟูรองรับผู้ป่วยหลังการรักษาในกรณีที่ไม่มีญาติ และปรับปรุงพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เพิ่มการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วย ขณะนี้พบประชากรร้อยละ 1 หรือ 600,000 คน ป่วยเป็นโรคจิต ในจำนวนนี้ร้อยละ 20 มีโอกาสเสี่ยงก่อความรุนแรงต่อสังคมได้
  2014-11-05 18:04
 • กรมสุขภาพจิต เผย ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมที่นำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 48 ฉบับ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานี เว็บไซต์และสำนักข่าวออนไลน์ จำนวน 40 เว็บไซต์ พบว่า สถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมและการเมือง ความรุนแรงในชายแดนใต้ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงของเด็กและวัยรุ่น ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปี
  2014-11-04 20:52
 • รมว.สธ. เผยไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภทกว่า 4 แสนราย สูงอันดับ1ของผู้ป่วยจิตเวช เข้าถึงการรักษาเพียงครึ่งหนึ่งย้ำโรคนี้สามารถรักษาได้ ในปีนี้พัฒนาระบบดูแลรักษา กระจายยาให้ผู้ป่วยรับยาตัวเดิมและตัวเดียวกัน ใกล้บ้าน ที่โรงพยาบาลชุมชน 736 แห่งทั่วประเทศ และให้ อสม.เยี่ยมบ้านให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน ย้ำผู้ป่วยโรคนี้หากกินยาต่อเนื่องจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
  2014-10-10 15:36
 • นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สหพันธ์สุขภาพจิตโลกได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต  ช่วยกันป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลาม สำหรับปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับโรคจิตเภท “Living with schizophrenia” เนื่องจากทั่วโลกมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ถึง 26 ล้านคน  มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจิตเภทที่เข้าถึงบริการบำบัดรักษาได้  ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษา ซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมองแล
  2014-10-09 19:30

Pages