กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่นสะดุด เหตุ'กระทรวงมหาดไทย'ไม่ส่งเงิน ทำคนเจ็บป่วยต้องสำรองจ่าย ด้าน'เลขาธิการ สปสช.'ยันอยู่ระหว่างแก้ปัญหา
  2013-12-06 09:25
 • นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องถิ่น ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าร่วมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดการค้าเสรีในปี 2558 ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือข้ามชาติ
  2013-12-05 11:54
 • สยามรัฐ - นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ. ...โดยได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  2013-10-15 13:32
 • นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานยกร่าง พ.ร.ก.กองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น กล่าวว่า  หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการท้องถิ่นในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และเข้ารักษาได้ทุกแห่งในโรงพยาบาลของรัฐ โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.
  2013-06-05 08:52
 •   นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับการจัดทำโปรแกรมสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บันทึกทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จัดทำเสร็จแล้วเช่นกัน อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือคู่มือการลงทะเบียนส่งให้ อปท.ทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์
  2013-04-25 11:50

Pages