กระจายอำนาจ

 • นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ได้เขียนบทความ “มองนโยบาย รมต.รัชตะ ผ่าน CAS” (complex adaptive system) อันมีความหมายว่า เป็นระบบบริการสุขภาพที่มีลักษณะซับซ้อนและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยยึดจากนโยบาย 10 ข้อ ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.จากรัฐบาลคสช. และมองผ่านมุมมอง CAS คือ เมื่อระบบสุขภาพของไทยเป็นระบบที่มีความซับซ้อน มีตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่หลากหลายเช่นนี้แล้ว นโยบายทั้ง 10 ข้อ รมต.รัชตะ จะเดินหน้าไปทางไหน จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนโยบายนี้ และที่สำคัญเพื่อจะให้นโยบาย 10 ข้อนี้สัมฤทธิผลนั้น จะไปถึงได้อย่างไร 
  2014-10-27 15:08
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ท่าทีล่าสุดของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ระบายความอัดอั้นตันใจต่อหน้าผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกหลายร้อยคน ย่อมสะท้อนนัยสำคัญว่าสงครามระหว่าง สธ.และ สปสช.ไม่ใช่สงครามประสาทที่พูดกันวงเล็กๆ แสดงออกอย่างลับๆ อีกต่อไป หากแต่คือการตัดสินใจกระโดดออกมานำศึกอยู่แถวหน้าใส่นวมเตรียมขึ้นชกกับ สปสช.อย่างชัดเจน
  2014-10-24 10:54
 • ขณะที่การขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อเป็นกลไกหลักในการปฏิรุประบบสุขภาพยังถูกผลักดันอย่างเข้มแข็งจาก ปลัดสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ล่าสุดประกาศต่อหน้าบุคลากรสธ.กว่า 1,000 ชีวิตที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายเมื่อ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าเขตสุขภาพต่อไป แต่ในอีกมุมมองหนึ่งจากการวิจัย ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ความขัดแย้งระหว่างสธ.และสปสช.มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ เขตสุขภาพจะมีประสิทธิผล 2 หน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ขัดแย้งและแข่งกัน ด้านความร่วมมือก็ยังจำกัดวงแค่ในสธ. ภาครัฐยังกุมอำนาจใหญ่ และยังไม่มีเขตไหนเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างอิสระ
  2014-10-22 17:16
 • รองนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์และรักษาการผอ.รพ.ทับสะแก เขียนบทความกะเทาะแก่นปัญหา มหากาพย์ความขัดแย้งของ 2 หน่วยงานใหญ่ในระบบสุขภาพ อย่าง สปสช. และสธ. ที่มีหน้าที่ในระบบสุขภาพที่ต้องเดินหน้าคู่ขนานกันไปเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า และมีคุณภาพ แต่หลังจากไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาได้กว่า 1 ทศวรรษ สถานการณ์ปะทะกันทั้งแนวคิด อุดมการณ์ และวิธีการขับเคลื่อน ตลอดจนเป้าหมายเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพในทศวรรษที่สองก็ยังสวนทางแบบมองต่างมุม และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้จะจบลงอย่างไร
  2014-10-21 17:52
 • ปลัดสธ.ชี้ยุครัฐบาล คสช. ต้องเดินหน้า 3 เรื่อง 1.ธรรมาภิบาล โยกย้ายข้าราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่โกงเวลาราชการ ตั้งคกก.ทุกภาคส่วนตรวจสอบการใช้งบสาธารณสุขทั้งของสปสช. 1.4 แสนล้าน และของก.สธ. 8 หมื่นล้าน 2.เดินหน้าเขตสุขภาพกระจายอำนาจให้พื้นที่ สธ.ต้องเล็กลงทำหน้าที่กำกับเท่านั้น แต่หน่วยบริการต้องรวมเป็นเขตสุขภาพประชาชน 3.กลไกใช้งบสาธารณสุข จะเอาเงินนำงาน หรืองานนำเงิน ย้ำไม่มีความคิดนำดึงเงินมาที่สธ. แต่ให้จัดสรรผ่านเขตสุขภาพ
  2014-10-20 19:12
 • นสพ.คมชัดลีก : คนส่วนใหญ่ไม่ชอบรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่า นี่คือการถอยหลังของระบอบประชาธิปไตย แต่เชื่อหรือไม่ว่า มีบางภาคส่วนที่ได้ประโยชน์จากการนี้ มากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดังที่ นพ.ประทีป  ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. อธิบายว่า เมื่อมีอำนาจพิเศษเกิดขึ้น เซ็กเตอร์ของสาธารณสุขมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทุกครั้ง เพราะมีแนวคิดการปฏิรูป ตัวระบบคือ กระจายอำนาจ กระจายการบริการ และการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ
  2014-10-19 19:06
 •   ประชาคมเข้าพบรมว.สธ. ยื่นข้อเสนอปฏิรูปกระทรวง 3 ข้อ เน้นการทำงานระบบเขตสุขภาพ กระจายงาน มอบอำนาจในเขตบริหารจัดการร่วม ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้อง อ้างเหตุสปสช.ส่งงบไม่เต็มทำรพ.ขาดสภาพคล่อง แถมตัดงบให้กองทุนย่อยถึง 50 % จี้เพิ่มธรรมาภิบาล แต่งตั้งโยกย้ายต้องไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง ด้านหมอรัชตะเผยเข้าใจสภาพปัญหาสธ.มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ อยากให้สธ.เข้มแข็ง ให้เขตสุขภาพเน้นส่งเสริมป้องกันโรคในรพช.
  2014-09-24 11:56
 • จากแนวคิดการบริหารรูปแบบ “เขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข” ที่ได้รับการผลักดันและดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนเริ่มปรากฎผลทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายพื้นที่ ซึ่งสธ.ระบุว่าไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ยังช่วยลดภาระการบริหารจัดการของหน่วยบริการ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการ และการบริการ ที่นับเป็นรูปแบบการบริหารที่น่าสนใจและติดตาม และไปพูดคุยกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารซึ่งรับหน้าที่ผลักดันโนยบายเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถึงความคืบหน้านโยบายเขตสุขภาพ
  2014-09-16 18:21
 • หมอไพบูลย์เผยผลศึกษาวิจัยเขตบริการสุขภาพ สธ. พบการเดินหน้านโยบายนี้มาถูกทาง ในด้านกระจายอำนาจและตัดสินใจ อย่างน้อยในระดับปฏิบัติที่กระจายไปตามเขต เปิดโอกาสทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่ เขตที่ประสบผลสำเร็จเด่นชัด คือ เขต 8 และ 9 ปัจจัยเกิดจากภาวะผู้นำ และความร่วมมือกับเขตของสปสช. แต่ยังเป็นระบบที่มองแค่ใน สธ. ขาดการสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม แถมโครงสร้างยังมีปัญหาธรรมาภิบาล ต่างจาก สปสช. โครงสร้างบริหารเน้นการมีส่วนร่วม 10 ปี ไม่พบทุจริต เสนอออก กม.ตะวันรอน เดินหน้า “เขตสุขภาพ” กันการเมืองเปลี่ยน
  2014-09-10 15:05
 • เป็นเวลา 1 ปีมาแล้ว ที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น โดยรวมการบริหารจัดการในระดับเขต ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) หน้าที่ศึกษาวิจัย ข้อดี ข้อเสียของการแบ่งเขตสุขภาพ ก่อนที่จะได้นำไปปฏิบัติจริง  เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของไทยได้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
  2014-09-09 19:40
 • นสพ.ไทยรัฐเจาะลึกถึงรายละเอียดของเขตสุขภาพที่สธ.ดำเนินการอยู่ จากปากคำของ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. ที่ตอบชัดกับทุกคำถาม ทุกประเด็นที่กังขาเรื่องเขตบริการสุขภาพ ที่สธ.ภายใต้การนำของนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. ชูธงนำเดินหน้ามาเกือบ 2 ปี ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การนำของคสช.ชูเป็นประเด็นใหม่ ภายใต้คำว่า เขตสุขภาพประชาชน แต่ก็ยังไม่วายมีคำถามว่า นี่คือการปฏิรวบอำนาจ มากกว่าการปฏิรูป บ้างก็ว่านี่ไม่ใช่การกระจายอำนาจ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด นพ.วชิระ ตอบชัดถึงข้อกังขาดังกล่าว ก่อนจะถามกลับว่า ใครกันแน่ที่กลัวการถ่ายโอนอำนาจ 
  2014-08-15 15:18
 • เมื่อมีการบริหารจัดการเครือข่ายบริการในรูปของเขตสุขภาพ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขเขตซึ่งจะได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ก็จะทำให้การดำเนินการที่พ้นจากระดับจังหวัด ซึ่งเคยต้องส่งมาให้กระทรวงสั่งการสามารถจัดการให้สิ้นสุดได้ที่ระดับเขต และไม่มีตรงไหนไปก้าวล่วงการบริหารงานของจังหวัด มองอย่างไรก็เป็นการกระจายอำนาจ ไม่ใช่การรวบอำนาจอย่างที่บางฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อน 
  2014-07-31 16:03

Pages