กระทรวงมหาดไทย

 • กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นความสำเร็จในเชิงนโยบายของไทย ที่ทำให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสด้านสุขภาพได้ค่อนข้างมาก ทั้งยังมีส่วนในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมด้านการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่อีกด้วย แม้ว่าในแง่ของการบริหารในเชิงภายใน สปสช. กับสธ. อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอำนาจ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปคิดกันต่อ แต่ในมุมของประชาชนนั้น การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนได้ประโยชน์มาก แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ 
  2014-07-28 19:49
 • แนวหน้า - เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 เมษายน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดินทางมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2014-04-11 07:47
 • ไทยรัฐ - “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หรือ “ขรก. ท้องถิ่น” เป็นข้าราชการที่ประชาชนคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาชนบท เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชุมชนของตนเองบุคคลเหล่านี้ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นผู้นำ ...
  2014-02-25 15:57
 • โพสต์ทูเดย์  - การดับเครื่องชนของนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่นำประชาคมสาธารณสุขออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง นับเป็นข้าราชการระดับสูงระดับปลัดกระทรวงรายแรกที่หาญกล้าแสดงจุดยืน ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร เพื่อรักษาศักดิ์ศรีคนในกระทรวงสาธารณสุขจนถูกรัฐบาลออกคำสั่งเรียกสอบในเวลาต่อมา
  2014-01-15 14:18
 • ข่าวสด - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.และเทศบาล หรือ กองทุนสุขภาพตำบลขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสปสช.
  2014-01-12 09:48
 • คมชัดลึก - เลขาธิการ สปส.เตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ดันร่างแก้ไขก.ม.ประกันสังคมเข้าสภา ชี้ข้อดีลงทุนอสังหาริมทรัพย์คล่องตัว รัฐจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 ทุกปี ชงขยายมาตรา 40 เป็นวาระแห่งชาติ แก้ระเบียบ มท.ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ประกันตนที่ได้เงินบำนาญ
  2014-01-03 11:30
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสภาวะที่หลายจังหวัดอากาศหนาวเย็น ซึ่งขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว 27 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพประชาชน ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ให้ออกเยี่ยมบ้านให้ถี่ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดเน้นหนักในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่
  2013-12-27 06:50
 • กรุงเทพธุรกิจ - ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และภาคีป้องกันอุบัติเหตุ จัดสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 11 หัวข้อ "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (Rights and Road Safety) เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  2013-12-13 11:12
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เห็นชอบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5  เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เช่น ให้สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเป็นนโยบายหลักให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการเดินทางระยะสั้นที่สำคัญ และทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
  2013-11-18 10:46
 • สยามรัฐ - นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ. ...โดยได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  2013-10-15 13:32
 • บ้านเมือง - กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) เป็นเจ้าภาพบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ผลักให้เป็นนโยบายของจังหวัดและท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ใน อบต.
  2013-10-05 11:17
 • พิมพ์ไทยออนไลน์ - ก.แรงงาน หารือทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประกาศการบูรณาการด้านข้อมูลแรงงานกับหน่วยงานภายนอก และการให้บริการจากงานภายนอกต่อศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อการสร้างโอกาสให้แก่แรงงาน
  2013-09-25 07:49

Pages