กระทรวงสาธารณสุข

 • ปลัด สธ.ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัด สธ.แจ้งเวียนเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฉบับ 11 และ 12 ที่ผ่านความเห็นชอบกระทรวงการคลังแล้ว แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้
  2016-12-31 21:52
 • รัฐบาลมอบบอร์ด สปสช.เดินหน้าพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงต่อเนื่องในปี 2560 ขยายครอบคลุมดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1.5 แสนคนทั่วประเทศ หลังรัฐหนุนจัดงบเพิ่มให้อีก 300 ล้านบาท เป็น 900 ล้านบาทช่วยผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต หนุนประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
  2016-12-27 14:24
 • นักวิชาการแรงงานชี้ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐานปกติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนื่องจากอยู่นอกระบบงบประมาณแผ่นดิน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร ส่วนการได้รับคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคม กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่เปิดช่องเข้าระบบแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหา
  2016-12-25 14:12
 • กระทรวงการคลังเห็นชอบหลักการเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และ 12 ของ สธ.แต่ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อภาระงบประมาณที่อาจส่งผลต่อการให้บริการด้วย พร้อมให้ สธ.ส่งร่างหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนให้ คกก.พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐพิจารณาด้วย
  2016-12-24 12:58
 • ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไทยมีขึ้นครอบคลุมคนไทยทุกคนนับตั้งแต่มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2545 แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติหรือบุคคลที่ยังมีปัญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นับว่ามีอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้านนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
  2016-12-23 18:34
 • “หมอโสภณ” คลอดเกณฑ์การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหากองทุนฯ ไม่กล้าเบิกจ่าย ระบุชัด สร้างบุคลากรกรมอนามัยรับผิดชอบ จัดทำ Care Plan งบประมาณ สปสช. ส่วนกองทุนมีหน้าที่อนุมัติตามโครงการและใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
  2016-12-23 10:50
 • นโยบายด้านสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2556 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่องการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม นับได้ว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยค่อนข้างมาก กล่าวคือ
  2016-12-22 18:28
 • นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ก ฉายภาพอุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระบุทุกอย่างดีหมดยกเว้นปัญหาเดียวคือไม่มีความชัดเจนเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย ส่งผลให้กองทุนสุขภาพทุกตำบลทั่วประเทศติดขัด ชี้ท้องถิ่น-กรรมการกองทุน ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เสนอให้ สธ.ทำเอ็มโอยูร่วมกับ มท.เพื่อคลอดเกณฑ์ที่ชัดเจน
  2016-12-22 14:46
 • ทีม HR เอสซีจี ชี้สธ.ต้องแปลงค่านิยม MOPH สู่งานประจำให้ได้ แนะ 3 คีย์ซัคเซส ต้องตอบให้ได้ว่าทำไปทำไม คืออะไรในการปฏิบัติงานจริง ผู้บริหารต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และปรับปรุงทุกกลไกที่เป็นอุปสรรคในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่
  2016-12-20 14:00
 • สช.พร้อมขับเคลื่อน MOU พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ร่วมกับ 8 องค์กรภาคี อาทิ ศธ. สธ. สปสช. ฯลฯ หวังสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตใหม่ ไปจนถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิรูประบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2016-11-27 12:12
 • สช.พร้อมขับเคลื่อน MOU พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ร่วมกับ 8 องค์กรภาคี อาทิ ศธ. สธ. สปสช. ฯลฯ หวังสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตใหม่ ไปจนถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปสู่การปฏิรูประบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2016-11-27 12:12
 • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ ทั้งระบบสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ (Benefit packages) และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาตินั้น นับเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐควรปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติทั้ง 2 ระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบสุขภาพของประชากรต่างด้าวในประเทศไทย จากรายงานการศึกษาของขนิษฐา ภูสีมุง เรื่อง “การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และการบริหารกองทุนของแรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมและกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว” มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ ดังนี้
  2016-11-25 23:05

Pages