กันตณัช รัตนวิก

  • “ปัญหาของเด็กและเยาวชนไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ที่จริงแล้วมันมีอยู่หลายๆเรื่อง เราต้องแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกัน อย่างเรื่องของเด็กแว้น จากการพูดคุยกับกลุ่มเด็กแว้น พบว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเด็กแว้น แค่พวกเขาต้องการพื้นที่ในการแสดงออกถึงพลังที่เขามีเท่านั้น”
    2019-10-05 00:11