การดื่มสุรา

  • ฐานเศรษฐกิจ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย ให้เลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 2 เรื่องคือ เลี่ยงผิงไฟในเต็นท์และการดื่มเหล้าคลายหนาว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด มีอันตราย เสี่ยงเสียชีวิตได้ง่าย
    2013-11-07 20:30
  • ข่าวสด - น.ส.จินตนา จันทร์โคตรแก้ว นักวิชาการ สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณ สุข(สธ.) นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "ยิ่งจนยิ่งมีปัญหาที่เกิดจากการดื่ม" ในการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราปี 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วนำมาจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตามเศรษฐสถานะ คือ กลุ่มจนที่สุด กลุ่มจน กลุ่มปานกลาง กลุ่มรวย และกลุ่มรวยที่สุด เพื่อศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ศึกษาการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
    2013-10-15 13:54