การปรึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในระยะเวลาสั้น ๆ