การเงินการคลัง

 • ผมได้อ่านบทความของ คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา เรื่อง "ผู้ป่วยล้น รพ. กำลังคนสุขภาพก็งานล้นมือ กระจายอำนาจเป็นคำตอบได้หรือไม่?" กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ซึ่งลงตีพิมพ์ในมติชนรายวันเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นบทความที่ดีมาก เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นกระจายอำนาจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มหน่วยบริการหรือเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาในระบบ อย่างกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งบางแห่งมีเงินและต้องการลงโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาล ประชาชนก็จะได้ รพ.ของรัฐใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 
  2016-09-20 23:26
 • สธ.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน-ปฎิรูปสาธารณสุข 8 คณะรองรับปฏิรูปประเทศไทย จัดทำและวางแผน 18 เดือน ก่อนนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามนโยบายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 61-65 ยึดแนวทาง 4+4 คือ ขับเคลื่อน 4 ด้าน บริการทั่วถึง ครอบคลุม ส่งเสริมสุขภาพ สร้างหลักประกันสุขภาพ พร้อมลดเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบแพทย์แผนไทยและเป็นศูนย์กลางการแพทย์ ปฏิรูป 4 ด้าน ระบบบริการ ป้องกันโรค การเงินการคลัง และบริหารจัดการทั้งโครงสร้าง กำลังคน คุ้มครองผู้บริโภค
  2016-02-10 15:37
 • ​คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 เห็นชอบกรอบการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 4 บวก 4 เช่น ให้บริการทั่วถึง พื้นที่เป็นฐาน หลักประกันสุขภาพ พัฒนาเมดิคัลฮับ ระบบบริการเน้นหมอครอบครัว ส่งเสริมป้องกันโรค การคลังสุขภาพ พร้อมตั้งคณะกรรมการดูแลแต่ละประเด็น รับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอ ครม.
  2016-01-15 17:16
 • ปลัด สธ.เผยรัฐบาลมอบ สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูประบบสุขภาพ ตั้ง คกก.นโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพชาติ เพิ่มบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เน้นปฐมภูมิ ปรับเกณฑ์จ่ายเงิน แผนปฏิบัติการ 2 ระยะ ปี 58-60 วางรากฐานปฏิรูป ปี 60-65 ปรับเปลี่ยนให้บรรลุตามเป้าหมาย
  2015-12-17 14:53
 • รมว.สธ.เข้าร่วม 2 การประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น เรื่องหลักประกันสุขภาพในยุคใหม่ของการพัฒนา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและความท้าทายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการประชุมเตรียมการจัดสรรงบกองทุนโลกรอบที่ 5 ซึ่งไทยได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในวาระการเงินการคลังที่ยั่งยืนสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2015-12-15 18:33
 • ข้อเขียน นพ.วิชัย โชควิวัฒน ตอนจบ ว่าด้วยเรื่องการเงินการคลัง และความยั่งยืนของระบบ ที่ นพ.วิชัย ระบุว่า เมื่อคิดถึงระบบการเงินการคลัง และความยั่งยืนของระบบ จะต้องพูดถึงทุกระบบย่อย ซึ่งต้องการการปฏิรูปทั้งสิ้น มากน้อยแตกต่างกัน  
  2015-09-09 16:11
 • บทความจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ บอร์ดสปสช.ด้านการเงินการคลัง ที่อธิบายถึงบทสรุปที่ได้จากการข้อเสนอเพื่อการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2558 ที่ สธ.เสนอเข้ามา แม้ส่วนใหญ่จะมองว่า เป็นความขัดแย้งระหว่าง สธ. และสปสช. แต่ ดร.คณิศ กลับมองต่างออกไป และชี้ให้เห็นว่า นี่เป็นบททดสอบกลไกการเจรจาเพื่อหาจุดสมดุลระหว่าง ผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ และวิธีการที่บอร์ดสปสช.ใช้ในการตัดสิน ซึ่งไม่ได้ใช้กลไกเชิงอำนาจ แต่ใช้การหาข้อสรุปผ่านการปรึษาหารือ จนได้บทสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
  2015-02-17 18:48
 • เขตสุขภาพสธ.ที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุข ต่อยอดพัฒนาความรู้การบริหารงานเขตสุขภาพ จัดหลักสูตรการเงินการคลังในเขตสสุขภาพเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านระบบการเงินการคลังใน 12 เขตสุขภาพ 15-18 ธ.ค.นี้ ที่ จ.อุดรธานี หลังประสบผลสำเร็จจากหลักสูตรพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาแล้ว แจงผลงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีที่ผ่านมา สามรถลดจำนวนรพ.ขาดทุนลงได้ คุณภาพบัญชีได้มาตรฐานมากขึ้น มีการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการจัดซื้อที่ไม่เหมาะสมลงได้
  2014-12-14 15:16
 • หมอรัชตะ ยืนยันการปรับระบบกลไกการเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูล เพื่อใช้งบประมาณที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนไทยได้รับบริการสุขภาพที่ดี เร่งคณะอนุกรรมการการเงินการคลังฯ หารือให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน เพื่อใช้ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  2014-10-30 17:36
 • หมอวัลลภ ประชุมคกก.พัฒนานโยบายและบริหารสป.สธ.นัดแรก ชี้เขตสุขภาพสธ.เดินถูกทางแล้ว มีการเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตของสปสช.อย่างใกล้ชิด ผลสำเร็จเขตสุขภาพเห็นชัดเจน เตรียมขอเพิ่มเขตสุขภาพกทม. เป็น 13 เขต หลังปลัดสธ.หารือกับรองผู้ว่าฯกทม.แล้ว มติที่ประชุมเห็นชอบสธ.ตั้งสำนักงานเขตสุขภาพ 13 เขต และตั้งคกก.เขตสุขภาพตามนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลและสธ. ดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วม ทั้ง รัฐ เอกชน อปท. ประชาชน ให้ผู้ตรวจฯเป็นประธาน
  2014-10-30 16:09
 • ปลัดสธ.แต่งตั้งคกก.พัฒนานโยบายและการบริหารสป.สธ. 20 คน ดึงขรก.เกษียณ อดีตปลัด อดีตอธิบดี อดีตผอ.รพศ./รพท. มาเป็นที่ปรึกษาและคกก. เดินหน้าเขตสุขภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบธรรมาภิบาลบริหารงานบุคคล ด้านชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟซบุคอัดปลัดสธ.ตั้งกุนซือยิ่งกว่าขิงแก่ ชี้เป็นการส่งสัญญานแบ่งขั้งแยกกันเดินคนละทางกับ 2 รมต.สธ. จะทำให้ช่องว่างห่างออกไปเรื่อย เชื่อสุดท้ายคงถึงเวลาต้องตัดสินใจ
  2014-10-26 11:34
 • ในอดีตก่อนมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในด้านสาธารณสุขอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่ภาครัฐใช้ในการสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้ภาคครัวเรือนต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีการตั้งคำถามกับความยั่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอเรื่อง “ร่วมจ่าย” ซึ่งยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงในสังคมว่า แนวทางการบริหารการเงินการคลังแบบใดจึงจะเหมาะสมกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  2014-08-20 15:47

Pages