การเบิกจ่ายเงินกองทุน

  • สปสช.พัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking) ต่อยอดจากระบบเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ (E-Claim) ที่ รพ.ทำเรื่องเบิกจ่ายเข้ามา พร้อมแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เคยเป็นปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ช่วยให้ รพ.ติดตามสถานะการรับเงินชดเชยกองทุนย่อยผู้ป่วยแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบ รพ.ง่ายต่อการบันทึกบัญชี
    2016-01-11 11:36