ขวัญชัย เอี่ยมรักษา

  • กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช.เสนอออกกฎหมาย ตั้ง 3 กลไกบูรณาการนโยบายเขตสุขภาพ 1.คกก.กำหนดนโยบายสุขภาพชาติ กำหนดทิศทางระดับประเทศอย่างเป็นเอกภาพ 2.คกก.สุขภาพเขต เพื่อหาข้อตกลงงบ กำลังคน ร่วมระดับเขตระหว่างกองทุนสุขภาพและ รพ. โดยให้มี อนุ กก.บริหารการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ และ อนุ กก.จัดบริการสุขภาพ 3.คกก.ส่งเสริมป้องกันโรคระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการระหว่างท้องถิ่นและประชาชน
    2015-05-13 13:06