ขาเทียม

 • “เมื่อหมอค้นพบว่ามือเทียมที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติเข้ากับผู้พิการได้เป็นอย่างดี หมอก็นำเสนอเรื่องนี้กับผู้บริหารของโรงพยาบาลสิรินธร และท่านผู้บริหารก็อนุญาตให้เราทดลองทำมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติเองเป็นครั้งแรก”
  2019-03-29 13:50
 • กระทรวงสาธารณสุขทำขาเทียมให้คนพิการทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว ครบ 100% ในปี 2559
  2016-08-15 21:35
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนทั่วประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำการให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งเป้า 1,500 ราย ทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2559
  2016-03-15 19:58
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีชื่อเสียงในการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล่าสุดคว้ารางวัลมาตรฐานระดับอินเตอร์ เจซีไอ เป็นระดับโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ได้รางวัลนี้ 
  2016-03-03 19:03
 • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตขาเทียม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเสมอภาคในทุกมิติ สนับสนุนให้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมือนคนทั่วไป ที่โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  2015-07-28 20:07
 • มูลนิธิขาเทียมฯ ตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน และคัดเลือกคนพิการขาขาดจากชุมชนเข้าอบรมเป็นช่างทำขาเทียม ส่งไปทำงานในโรงพยาบาลชุมชนปัจจุบันมี 37 แห่ง ตั้งเป้าขยายให้ครอบคลุม จังหวัดละ 1 แห่ง รองรับคนพิการขาดที่พบมากกว่า 3,500 รายต่อปี เพื่อให้คนพิการที่อยู่ตามชนบทได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทดแทนขาเทียมที่ชำรุด สามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพได้ เผยแต่ละปีมีผู้ป่วยถูกตัดขากว่า 12,000 ราย มากสุดคือผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดขา รองลงมาคือขาขาดจากอุบัติเหตุ
  2015-07-21 13:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมหมอครอบครัว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้นหาผู้พิการขาขาดในชุมชนที่มีอยู่กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนและจัดทำขาเทียมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พร้อมเร่งป้องกันและลดจำนวนคนพิการ จากผู้ป่วยเบาหวาน และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรร่วมกับกระทรวงคมนาคม
  2015-07-14 10:52
 • สาธารณสุข จัดหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ถึงชุมชนในจังหวัดชลบุรี แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช และพิจิตร ตั้งเป้าใส่ขาเทียมผู้พิการขาขาดฟรี 600 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ขณะนี้ทั่วประเทศมีคนพิการ 1.5 ล้านกว่าคน สาเหตุจากอุบัติเหตุ และเบาหวาน ตั้งเป้าบริการทำขาเทียมให้คนขาขาดครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 
  2015-03-31 17:51
 • เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จับมือ 6 หน่วยงานเร่งยกคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการขาขาดทั่วประเทศมีกว่า 46,000 ราย ในจำนวนนี้มีเกือบ 20,000 ราย ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ และมีผู้ถูกตัดขาเพิ่มปีละประมาณ 3,500 ราย โดยจะให้มีการสำรวจค้นหาและขึ้นทะเบียนรับขาเทียมฟรี ตั้งเป้าหมายให้ครบ 100% ภายในปี 2559 และจะเร่งศึกษาวิจัยใช้ยางพาราทำฝ่าเท้าเทียมแทนโพลียูรีเทน อายุใช้งานนานขึ้น พร้อมทั้งจัดอบรมอาชีพให้ผู้ที่ใส่ขาเทียม เป็นช่างประจำโรงงานผลิตกายอุปกรณ์
  2013-09-19 09:32
 • ในแต่ละปีจำนวนผู้พิการร่างกายมีมากขึ้นเรื่อยๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณครอบคลุมทั้งการจัดบริการเพื่อให้กลุ่มผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการฟื้นฟูสภาพ  การรับเครื่องช่วยของคนพิการ รวมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการ/องค์กรคนพิการ ได้นำมาพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่ พร้อมทั้งกระจายอำนาจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นด้านสุขภาพระดับจังหวัด มีลักษณะเป็นกองทุนร่วม (Matching Fund) ระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชนได้รับบริการการดูแล และช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติ  ในเขตพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2 แห่ง ร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว คือ อบจ.ร้อยเอ็ด และ อบจ.กาฬสินธุ์
  2012-05-20 10:12