คนนอกข่าว

 • Hfocus – พ.ศ.2556 การต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยมีนายโอสถ สุวรรณเศวต ในฐานะรองประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสสท.) กับนางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย แม้จะอยู่คนละหน่วยงาน แต่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนในเรื่องเดียวกัน คือ รวมตัวเรียกร้องเพื่อสิทธิ สวัสดิการ และการดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ดีดตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน Hfocus ได้มีโอกาสพูดคุยถึงการต่อสู้ที่ยาวนานของทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพูดตรงกันว่ามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 สมัยที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
  2013-10-06 20:19
 • Hfocus -ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การสร้างนำซ่อมได้รับการตอบรับอย่าง มาก ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่า เบื้องหลังความสำเร็จนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทอย่างมากในการผลักดัน โดยเฉพาะการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ จนเกิดกระแสการตอบรับ และด้วยการโหมกระแสด้วยใช้สื่อต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมานี้ จึงมีการวิพากย์วิจารณ์อย่างมากถึงงบประมาณที่ทุ่มลงไป รวมไปถึงการกำหนดแคมเปนการรณรงค์ที่เน้นการแบ่งเส้นขาวและดำ ดีและเลว ที่เป็นการผลักคนกลุ่มหนึ่งให้กลายเป็นกลุ่มคนไม่ดี โดยเฉพาะในการรณรงค์เรื่องเหล้าและบุหรี่ รวมไปถึงการอนุมัติโครงการที่ถูกมองว่าผู้ที่รับทุนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม
  2013-09-17 09:25
 • Hfocus- ศาสตราจารย์ แอนน์ มิวส์ (Anne Mills) จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London เป็นผู้ที่ติดตามพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยมานาน รวมถึงยังมีผลงานการศึกษาด้านเศรษฐศาตร์สุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ เมื่อไม่นานมานี้ Hfocus ได้มีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์มิวส์ในเรื่องมุมมองต่อระบบสุขภาพในประเทศไทย
  2013-09-09 20:03
 • Hfocus -3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นพื้นที่ซึ่งมีอัตราการตายของแม่และเด็กที่สูงมาก ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุนอกจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่องานส่งเสริมดูแลสุขภาพที่ต้องลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ทำให้ยากต่อการเข้าถึงเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และ ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว งานป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่นี่จึงเป็นงานท้าทาย
  2013-09-07 13:55
 • Hfocus -ตลอดระยะเวลาการทำงาน 20 ปี ที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา แม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ “นางวิราพร ยัญญางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบันนังสตา” เกิดความท้อถอย แต่ตรงกันข้ามกลับเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานวิชาชีพพยาบาลมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บให้รอดพ้นวิกฤตชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จนเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  
  2013-08-21 10:04
 • Hfocus -จาก การเป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน ต้องคอยรับรักษาผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาพความเศร้าเสียใจจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำซาก จึงเห็นความจำเป็นของงานเยียวยาด้านจิตใจ ประกอบกับความสนใจงานด้านจิตเวชที่เป็นทุนอยู่เดิม กลายเป็นแรงผลักดันให้ “นางอังคณา วังทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี” หันมาทำงานเยียวยาฟื้นฟูจิตใจอย่างจริงจัง
  2013-08-11 11:03
 • ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เปิดใจถึงความเป็นไปได้ที่ไทยจะสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง/เป็นผู้นำด้านวัคซีนของภูมิภาคอาเซียนได้ แต่รัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีน ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ผลักดันศักยภาพด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านวัคซีน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายไทยต้องสามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
  2013-08-08 17:01
 • Hfocus - "แม้จะอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ยังอยากทำงานในพื้นที่นี้ต่อไป เพราะมีงานต้องทำต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเกือบ 10 ปีแล้ว รู้สึกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในพื้นที่ ทั้งนี้มักถูกถามเสมอว่า อยู่ ต.ยาบี ไม่กลัวเหรอ แต่หากใครมาอยู่จะรู้ว่า ต.ยาบี เป็นพื้นที่เข้มแข็ง ดูแลปกครองเหมือนพี่กับน้อง ไม่แบ่งแยกว่าเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม ทำให้อยู่ในพื้นที่และทำงานอย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้"
  2013-08-05 16:43
 • หลายคนคงคุ้นชื่อของ นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร  มากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ที่กำราบความรุนแรงของกามโรค  และลดการระบาดของโรคเอดส์ลงอย่างราบคาบ ด้วยนโยบายการใช้ถุงยางอนามัย 100% ในทุกพื้นที่  ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 5 จากหนังสือ Influencer ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
  2013-08-04 11:22
 • Hfocus -“โรงพยาบาลพานจ่ายค่าตอบแทนแบบ Work point payment system มา 10 ปีแล้ว ได้ผลที่ดีมากและมั่นใจว่าระบบนี้เดินไปได้ ซึ่งเคยเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลในสังกัดจ่ายค่าตอบแทนในระบบเดียวกันนี้ ใช้เราเป็นต้นแบบ แต่ไม่ได้รับการตอบรับ แต่กลับนำรูปแบบไปปรับเปลี่ยนจนผิดแปลกไป”
  2013-07-19 12:09
 • นักวิจัยสารยับยั้งเชื้อไข้เลือดออกระดับโลก นสพ.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของทีมนักวิจัยไทย หลังจับมือนักวิจัยญี่ปุ่นสร้างสารชีวภาพยับยั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ที่เรียกว่า "โมโนโคลนอลพงศ์ราม รามสูตแอนติบอดี" เป็นผลสำเร็จครั้งแรกของโลก
  2013-07-13 08:53
 • Hfocus -นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จังหวัดเชียงราย คือผู้หนึ่งที่สามารถหาความสมบูรณ์ทางใจได้จากประสบการณ์กว่า 22 ปีในชนบท เขาได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน และนักเรียกร้องด้านสิทธิ แม้ไม่ใช่คนใหญ่โตทางสังคม แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็มิได้ด้อยไปกว่าผู้ที่อ้างอิงว่าตนมีพลังอำนาจเหนือเทวดาฟ้าดิน
  2013-07-05 17:28

Pages