คลินิกหมอครอบครัว

 • รพ.สารภี เชียงใหม่รุกต่อเนื่องเข้าถึงชุมชน ดันอาสาสมัครช่วยงานผลักดันระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกัน ชี้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอต่อประชากรพื้นที่ ส่งผลการปฏิบัติงานไร้ปัญหา 
  2016-11-17 10:06
 • กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตบุคลากร ขับเคลื่อนนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ชี้ต้องเร่งรัดให้สำเร็จ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำการจัดบริการให้ประชาชน โดยกระจายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลประชาชนถึงระดับตำบล มั่นใจว่าอีก 10 ปี คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวจำนวน 6,500 ทีม ดูแลอย่างทั่วถึง
  2016-11-03 15:15
 • รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 371 ล้านบาท ใช้ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งระยะแรกดำเนินการในพื้นที่ 16 จังหวัด ตั้งเป้าภายใน 10 ปี จะมีคลินิกหมอครอบครัวในทุกจังหวัด 2,200 แห่ง และมีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 ทีม
  2016-10-08 20:14
 • ข้อเขียนน่าสนใจจาก นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่าง โรงพยาบาล และ คลินิกหมอครอบครัว โดยเปรียบเทียบว่า “คลินิกหมอครอบครัวก็เช่นกัน ลูกค้าคือประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงทีมหมอครอบครัว ปรึกษาหารือได้ถึงสุขภาพของตน โดยทีมหมอที่พร้อมจะให้คำปรึกษา ไม่เหมือนโรงพยาบาลใหญ่ที่สินค้าเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ระบบบริการเหมือนโชห่วย คือแล้วแต่หมอจะตัดสินใจ คนไข้ได้แต่ทำตามที่หมอสั่ง...แต่คลินิกหมอครอบครัว ก็ทำไม่ได้ทุกอย่างนะ หากเจ็บป่วยมากๆ คนไข้ก็ยังต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ โดยทีมหมอครอบครัวนั่นแหละที่จะเป็นผู้ประสานการส่งต่อให้” 
  2016-10-07 11:07
 • รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมือง จ.ตรัง จัดบริการได้ทั้งเชิงรุก–เชิงรับ โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและเทศบาล งบประมาณและบุคลากรเพียงพอช่วยลดอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ประชาชนทุกคนในพื้นที่เป้าหมาย 17,118 ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลประจำชุมชนดูแล
  2016-09-09 19:49
 • บทความโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.ที่ระบุว่า “คลินิกหมอครอบครัวเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย และเป็นการส่งแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบัติงานในระดับตำบลเพื่อดูแลคนไทยทุกคนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมคนไทยทั่วทั้งประเทศภายใน 10 ปี และหากสามารถทำได้สำเร็จ จะเป็นการพลิกโฉมหน้าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอีกครั้งและจะเป็นการพลิกกลับสามเหลี่ยมการให้บริการของระบบสาธารณสุขไทยที่ปัจจุบันตั้งบนยอดสามเหลี่ยม ให้กลับมาวางบนฐานของสามเหลี่ยมด้านกว้างเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทย” 
  2016-09-08 11:52
 • รมว.สธ.ชวน “หมออนามัย” ร่วมสร้างค่านิยม MOPH และนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดเป็นธรรมเนียมองค์กร พร้อมร่วมปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิเป็นทีมใน “คลินิกหมอครอบครัว” ให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลและมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ด้วยบริการ “ทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”
  2016-08-29 22:43
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด “คลินิกหมอครอบครัว” จ.อุทัยธานี จัดระบบบริการปฐมภูมิให้บริการประชาชนได้รับบริการอย่างครอบคลุมทั่วถึงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยทีมหมอเวชศาสตร์ครอบครัว สหวิชาชีพ หมออนามัย บริการครอบคลุมแบบเขตเมืองกว่า 30,000 คน ผสมผสาน ลดการป่วย รอคอย ซ้ำซ้อน ลดรายจ่าย ไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาล
  2016-08-12 06:55
 • “หมอทวีเกียรติ” อดีตผู้ตรวจฯ สธ.หนุนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ชี้ทิศทางที่ สธ.ดำเนินการคือพัฒนาปฐมภูมิเขตเมืองแล้วค่อยขยายไปในเขตชนบทนั้นเดินมาถูกทางแล้ว แนะเพิ่มค่าตอบแทนดึงดูดให้คนเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น
  2016-08-10 12:43
 • ปลัด สธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมืองเพิ่มหน่วยบริการให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เขตชนบทเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เตรียมแผนผลิตกำลังคนรองรับ ระยะกลาง-ยาว ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปีละ 600 คน ระยะสั้น ใช้แพทย์ที่เกษียณมาอบรมเพิ่ม ส่วนวิชาชีพอื่นมีหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว พร้อมปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระบบ
  2016-08-03 21:42
 • รองนายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้ามีคลินิกหมอครอบครัว 2,200 แห่งในปี 2570 เป็นคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุม ดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคน ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม เนื่องจากประชาชนมากกว่าร้อยละ 50  เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคพื้นฐาน
  2016-08-03 12:18
 • สธ.เปิดตัว “คลินิกหมอครอบครัว” ระยะที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ให้ รพศ./รพท.ใน 12 เขตสุขภาพดูแล ภายใน ส.ค. 59 นี้ ตั้งเป้าภายในปี 60 คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีหมอประจำครอบครัวดูแล เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 65
  2016-07-27 18:08

Pages