ควบคุมโรค

 • กระทรวงสาธารณสุข หนุนกรมควบคุมโรคนำเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค อาทิ การใช้สมาร์ทโฟน แทบเล็ต จัดเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพประชาชน การใช้แอปพลิเคชันทันระบาด ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก แอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลาย แอปพลิเคชัน TAS รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่ เหล้า
  2019-02-13 11:30
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2579 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ และลดตาย ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้น
  2017-09-01 12:06
 • กรมควบคุมโรค ชี้ (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมป้องกันโรค โดยเฉพาะการใช้งบส่งเสริมป้องกันโรค และการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค อีกทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้สามารถเข้าถึงและได้รับสิทธิในการป้องกันโรคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง
  2017-06-21 09:54
 • มติ ครม.เห็นชอบแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านคุมโรคของประเทศปี 60-64 สำหรับใช้เป็นกรอบลงทุนและดำเนินงาน 5 ปี เพื่อการขับเคลื่อน มอบ กระทรวงการคลังและสำนักงบฯ พิจารณาจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการลงทุน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-01-14 11:09
 • นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรค ครบรอบ 39 ปี ว่าการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลทำให้โรคต่างๆลดลง เช่น โรคโปลิโอ โรคหัด โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน จนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ สามารถลดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้เป็นจำนวนมาก แต่ยังมีโรคต่างๆ อาทิ โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก วัณโรคดื้อยา โรคที่จะกลับมาเป็นปัญหาใหม่ เช่น โรคคอตีบ ไอกรน โรคมาลาเรียดื้อยา รวมทั้งปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น บุหรี่ เหล้า และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทา
  2013-10-01 19:14
 • สธ.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดูแลสุขภาพประชาชนแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ไทย–เมียนมาร์ ทั้งความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
  2013-08-15 16:00