• Friday, December 02, 2016
  22:43
  อย.ประสานความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามใน MOU พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อให้ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-12-02, 22:43
 • Saturday, November 19, 2016
  23:04
  ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภครอบตัวเรานับวันจะมีมากขึ้น ในขณะที่องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค มีทรัพยากรทั้งด้านเวลา กำลังคน และงบประมาณจำกัด องค์กรจึงไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกัน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นแก้ปัญหาใดก่อนหลังจึงมีความจำเป็น และควรคัดเลือกปัญหาบนข้อมูลวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน 
  2016-11-19, 23:04
 • Tuesday, August 23, 2016
  18:19
  สธ.จับมือ กสทช. ไอซีทีและ บก.ปคบ.แก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย ใช้มาตรการลงโทษสถานหนัก เผยตรวจสอบสื่อแล้วกว่า 20,000 รายการ สั่งปิดช่องรายการ เว็บไซต์ และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 รายการ ประชาชนมีส่วนช่วย พบเห็นแจ้งสายด่วน
  2016-08-23, 18:19
 • Thursday, August 11, 2016
  20:22
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในรอบ 6 เดือน ก้าวหน้า รับรองมาตรฐานระบบบริการ รพ.สังกัด สธ. 613 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาบริการสุขศาลาพระราชทานดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 17 แห่งและสร้างตำบลจัดการสุขภาพ กว่า 7,000 ตำบล ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เริ่มเห็นสัญญาณที่ดี มั่นใจเป็นความหวังสลายปัญหาสุขภาพสำเร็จ    
  2016-08-11, 20:22
 • Friday, July 29, 2016
  14:42
  กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน มั่นใจประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อสงสัย โทรสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค หมายเลข 02-193-7999
  2016-07-29, 14:42
 • Tuesday, December 22, 2015
  10:05
  ปาฐกถาพิเศษ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ในงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 สานพลังปัญญาภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ระบุว่า “การสานพลังปัญญาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีอำนาจตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ ย่อมนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคมไทยอย่างยั่งยืน และหวังว่ารัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะทำให้มี พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเร็ววันนี้”
  2015-12-22, 10:05
 • Tuesday, September 22, 2015
  18:34
  ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากกรรมการชุดเดิมหมดวาระ มี อิทธพร คณะเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพและเสริมความงาม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
  2015-09-22, 18:34
 • Saturday, July 25, 2015
  17:26
  แนะประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้า รพ.รัฐก่อน หลังปัญหา รพ.เอกชนเรียกเก็บเงินผู้ป่วยยังไม่สามารถแก้ได้ เผยบางรายถูกเรียกค่ารักษา 1.4 ล้านบาท แต่เบิกจากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ 7.7 หมื่นบาท ทั้งที่เมื่อเทียบกับการจ่ายของกรมบัญชีกลาง ตามรายโรคก็พบว่าใกล้เคียง แต่ รพ.เอกชนกลับเรียกเก็บราคาสูงกว่า 20 เท่า
  2015-07-25, 17:26
 • Saturday, May 30, 2015
  09:04
  สายด่วน สปสช.1330 ได้รับการลงคะแนนจากประชาชนให้เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขปัญหาผู้บริโภคยอดเยี่ยมประจำปี 57 จากการดำเนินการโดย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)
  2015-05-30, 09:04
 • Sunday, March 15, 2015
  21:01
  วันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดประชุมวิชาการ “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อให้นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวม 1,500 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานงานสาธารณสุขไทยแก่ประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้น
  2015-03-15, 21:01
 • Sunday, March 15, 2015
  20:18
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีประชุมวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  ประจำปี 2558 สร้างความเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทยแก่ประชาคมอาเซียน พร้อมมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคฯ ชนะเลิศระดับจังหวัด และเขต รวม 45 แห่ง       
  2015-03-15, 20:18
 • Thursday, February 20, 2014
  12:33
  สปสช.ลงนามความร่วมมือกับสคบ. พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพร่วมกัน เผยภารกิจที่สำคัญของสปสช.นอกจากการสร้างหลักประกันสุขภาพ คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้มีการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในรพ. จะเป็นศูนย์แจ้งเตือนสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสายด่วน บุคลากร งานวิชาการ และพัฒนาเป็นเครือข่ายระดับประเทศต่อไป
  2014-02-20, 12:33
 • Thursday, February 20, 2014
  12:23
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมริชมอนท์ จ.นนทบุรี มีพิธีลงนามความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) โดยนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสคบ. และนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย 
  2014-02-20, 12:23
 • Wednesday, September 04, 2013
  10:21
  อย. เดินหน้าผลักดันนโยบาย "น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์"รมว.สธ.ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หวังประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า เปิดแนวรุกเน้นการดำเนินงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และขั้นตอนการขออนุญาตมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ปรับปรุงกฎระเบียบเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค และผู้ประกอบการพร้อมจัดทำประกาศการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในขณะเดียวกันยังคงเคร่งในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  2013-09-04, 10:21

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
1 สัปดาห์ 1 วัน ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
1 สัปดาห์ 1 วัน ago
กลับด้านบน