จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

  • “อนุทิน” เผยข่าวดีลงนามในสัญญาจองวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ส่งมอบภายในปีนี้ เผยมีเวลา 1 เดือนตกลงเงื่อนไขและเวลา หลังจากนี้บริษัทต้องส่งเอกสารขึ้นทะเบียนกับ อย. ส่วนการเจราจาวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เบื้องต้นผ่านการพิจารณาเอกสารสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว
    2021-06-10 16:45
  • รองเลขาฯ อย.เผยวัคซีนโควิดซิโนแวค ยังยื่นเอกสารไม่ครบ ส่วนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนจีน แต่สำหรับไทยหากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาพบว่าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถขึ้นทะเบียนไทยก่อน
    2021-02-02 13:03