จัดซื้อจัดจ้าง

 • รมว.สธ.ปาฐกถาพิเศษ ธรรมาภิบาลกับวงการแพทย์ไทย ขอให้องค์กรด้านสุขภาพทั้งรัฐเอกชน ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสุขภาพ ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายป่วย ปลอดภัย คุ้มค่า เน้นการป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้นแบบองค์กรต่อต้านการทุจริต เชื่อมั่นแก้ไขได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่
  2014-10-09 19:07
 • สธ.ติวเข้มผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินที่ทุกโรงพยาบาลดำเนินการ อาจเกิดความผิดพลาดจากความ ไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย เพื่อให้การบริหารโรงพยาบาลเป็นตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรใสสะอาด ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
  2014-07-09 16:55
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั่วประเทศทุกระดับ สร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรักษาวินัย เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบในกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ร่วมต่อต้านทุจริต เผยสถิติในปี 2550-2553 มีเจ้าหน้าที่สธ.ทุจริตหน้าที่ 44 ราย  
  2014-07-03 16:25
 • มติชน -กรณีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครศรีธรรมราช เปิดเผยกรณีโรงพยาบาล (รพ.) ปากพนัง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขอนันต์ ริมแม่น้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีปัญหาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย นอกงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 จนบัดนี้ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมเปิดเผยยังมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ประสบปัญหานี้อีกมากนั้น
  2014-05-24 14:40
 • ปลัดสธ.ตั้งคณะกรรมวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 5 กลุ่ม ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อทันใช้ในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันเวลาราชการ
  2014-04-29 19:27
 • สธ.เตรียมเคลียร์มาตรการจัดซื้อ 5 รายการ ทั้งยา วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน พร้อมประกาศเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขาย และระบบสวัสดิการไร้ผลประโยชน์แอบแฝง 
  2014-04-24 20:06

Pages