จีรศักดิ์ สุคนธชาติ

 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ทำหน้าที่ขยายการขึ้นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 และมอบนโยบายเรื่องการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสาขาต่างๆ รวม 330 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับสิทธิประ
  2013-09-23 10:32
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะจัดตั้งสำนักงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข หรือเคลียริ่ง เฮ้าส์ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่บริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ 3 กองทุนสุขภาพทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้มีความเป็นระบบและคล่องตัวว่า สปส.พร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพราะทำให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของทั้ง 3 กองทุนเป็นไปอย่างอิสระและคล่องตัว ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ให้การรักษาผู้ประกันตน ประชาชนและข้าราชการที่เจ็บป่วยฉุกเ
  2013-09-19 09:13
 • หนังสือพิมพ์แนวหน้า - นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า จากการดำเนินงานติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หนี้เงินสมทบค้างชำระที่มีอยู่ลดลงภายในปี 2556จำนวน2,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของหนี้เงินสมทบค้างชำระทั้งหมดส่งผลให้ยอดหนี้ค้างชำระรวมในไตรมาส 1 และ 2 ลดลงจำนวน240.56 ล้านบาท หรือร้อยละ18.51 สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 2 ไตรมาสคือ ไตรมาส 3 และ 4สำนักงานประกันสังคมจะได้เพิ่มความเข้มข้นในการติดตามหนี้เงินสมทบค้างชำระโดยได้มอบหมา
  2013-09-12 08:09
 • เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่สำนักงานประกันสังคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า ตลอดเวลา 23 ปีที่ผ่านมา สปส. สร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ประกันตนและพัฒนาเพิ่มสิทธิประโยชน์รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างไม่หยุดนิ่งนอกจากนี้ การให้ทุนแพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่ง สปส.
  2013-09-04 09:59
 • 'เฉลิม' เตรียมเสนอแต่งตั้งปลัดแรงงานคนใหม่ เข้าครม.ปลายเดือน ก.ย.นี้
  2013-09-03 10:38
 • สปส.เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาทต่อครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาทต่อครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เป็นสัปดาห์ละไม่เกิน 4,500 บาท
  2013-08-23 10:47
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 พ.ค.56 มีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ในความดูแลของ สปส. จำนวน 65,000 ราย ในปี 2556 สปส.ได้จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีไปแล้วเป็นเงิน 356.53 ล้านบาท ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์นั้น จะได้รับการรักษาและการรับยาต้านไวรัสนี้ได้เร็วขึ้นทำให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพบว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  2013-08-16 08:44
 • เมื่อวันที่ 12 ส.ค. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลสำรวจของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีที่ขอเสนอให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบจากปัจจุบัน 2.75% เพิ่มเป็น 5% และอยากให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทันที เมื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมทั้งอยากให้ออกบัตรรับรองสิทธิใบเดียวสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้กับทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมว่า ขณะนี้ สปส. ได้ตั้งคณะทำงานซึ่งมีนางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส.
  2013-08-13 07:28
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.จะดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน (รง.) ให้เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมตามมาตรา 40 รวมทั้งจัดระบบเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวรองรับประชาคมอาเซียน (เออีซี) โดยขณะนี้ สปส.ได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมี นางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อศึกษาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนและระยะเวลาการเกิดสิทธิ์หลังจากเข้าเป็นผู้ประกันตน ให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว
  2013-07-31 17:04
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.จะดำเนินการตามนโยบายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งสั่งการให้ สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันและส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งจัดระบบประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวรองรับประชาคมอาเซียน (เอซี) ขณะนี้ สปส. ได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีนางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนและระยะเวลาการเกิดสิทธิหลังจากเข้าเป็นผู้ประกันตนและให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว
  2013-07-30 11:26
 • สปส.ตั้งทีมศึกษาย่นเวลาเกิดสิทธิประโยชน์ เปิดโครงการจัดรถลงชุมชนดึงปชช.เข้าม.40
  2013-07-30 07:41
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.ได้ ประกาศอัตราผลประโยชน์ตอบแทน เงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี 2555 โดย คำนวณจากค่าเฉลี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการนำเงินกองทุนไปลงทุน ซึ่งผู้ประกันตน มาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนให้จ่ายในอัตราร้อยละ 4.15 ต่อปี ของเงินสมทบที่ผู้ประกันตน และนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ
  2013-07-12 09:36

Pages