จีรศักดิ์ สุคนธชาติ

 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ประกาศอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี 2555 ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ใน อัตราร้อยละ 4.15 ต่อปี ของเงินสมทบที่ผู้ประกันตน และนายจ้างจ่ายสมทบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ ชราภาพ คือ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน แต่มีอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเงินบำเหน็จชราภาพจะจ่ายให้ตามระยะ เวลานำส่งเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ของผู้ประกันตน โดยกรณีผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประ
  2013-07-10 08:33
 • โพสต์ทูเดย์ -เผยผู้ประกันตนมาตรา 40 เกือบครึ่งไม่จ่ายเงินสมทบสาเหตุหลักเพราะลืม
  2013-07-05 07:34
 • Hfocus - ระบบสวัสดิการสำคัญๆของไทย นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-07-03 09:12
 • สปส.ปรับเพิ่มค่าฟอกไตผู้ประกันตนที่ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิเพิ่มค่าฟอกไตจากอัตราเดิมที่กำหนดครั้งละ 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา
  2013-06-17 08:38
 • ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน กว่า 30 คนรวมตัวกันเข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอให้เร่งออกประกาศเริ่มรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ตามแนวทางการรักษาของประเทศ (เริ่มที่ CD4 350)
  2013-05-15 15:24
 •   นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวนั้น รัฐบาลได้มอบให้สปสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบข้อมูลต่างๆ (Clearing House) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ให้สปสช. ทำหน้าที่ Clearing House ในการให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทุกสิทธิตามนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  2013-05-01 10:16
 •   เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ว่า แนวทางในการบูรณาการทั้ง 2 กองทุน เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554
  2013-04-20 10:46
 • ลูกจ้างวัยเกษียณร้องถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไม่ครบ เหตุนายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบ 3 หมื่นกว่าราย เป็นเงิน 4 พันกว่าล้าน ด้าน สปส.เร่งแก้แนวปฏิบัติ-แจ้งสปส.จังหวัดทั่วประเทศให้ จนท.จ่ายเงินให้ครบตามสิทธิ แล้วค่อยตามทวงเงินนาย จ้างทีหลัง
  2013-03-18 11:57
 • สปส.เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
  2013-03-16 12:00
 •   นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ในปี 2556 สปส.ตั้งเป้าสร้างผลตอบแทนจากการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 40,300 ล้านบาท ที่ทำได้ในปี 2555 จากการบริหารกองทุนรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนประกันสังคม 991,837 ล้านบาทและกองทุนเงินทดแทน 35,403 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทน ร้อยละ 7.23
  2013-03-16 11:55
 • บอร์ด สปส.เพิ่มฟอกไตเป็น 1.5 พัน ใช้ เม.ย.มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสิทธิบัตรทองรับบริการทั้งสิ้น 27,253 คน สปสช.หนุนใช้วิธีล้างไตผ่านช่องท้อง ช่วยผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องรอคิวนาน
  2013-03-01 08:45
 • บอร์ดสปส.ไฟเขียวเพิ่มค่าฟอกไตให้ผู้ประกันตนอีก 1,500บาท ต่อครั้ง จากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4,500 บาท คาดเริ่มมีผลบังคับใช้เดือนเม.ย.นี้
  2013-02-27 11:49

Pages