จีรศักดิ์ สุคนธชาติ

  •   นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบประกันสังคมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังก่อนเป็นผู้ประกันตนจะได้รับในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท และกลุ่มผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังหลังจากเป็นผู้ประกันตนแล้วจะได้รับในอัตราครั้งละ 1,500 บาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความเป็นจริงสำหรับสถานพยาบาลบางแห่ง ซึ่งผู้ประกันตนบางรายต้องรับภาระในการออกค่าใช้จ่ายเอง
    2012-08-16 12:18
  •   สำนักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ขึ้นโดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ 
    2012-05-13 21:18

Pages